Palveleht. 12.-18. juuli 2015

Nädala teema: Armastuskäsk

Kiitus/ülistus – Kiidame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 28:1-2, 6-8
Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju! Ära pöördu vaikides minust eemale,
et ma su vaitolemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!
2 Kuule mu anumise häält, kui ma kisendan su poole,
kui ma tõstan oma käed su pühamu pühima paiga poole!
6 Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält!
7 Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi.
Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga.
8 Issand on neile tugevuseks. Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus.

Luuka evangeelium 6:27-31
27Kuid ma ütlen teile, kes kuulete: Armastage oma vaenlasi, tehke
head neile, kes teid vihkavad,
28õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!
29Kes sind lööb põse pihta, sellele paku ka teine, ja kes sinult
võtab kuue, sellele ära keela ka särki!
30Anna igaühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi!
31Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile!

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves mõelda: Psalm 51:3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse palveosa võib lõpetada lugedes: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes armastusest läks ristile meie eksimuste pärast ning äratati üles kolmandal päeval. Täname, et Temasse uskudes pärime Jumala suurest armust igavese elu. Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Tänu jumalateenistuste eest kirikus ning jumalateenistuste raadioülekannete eest pereraadios. Tanu kauni suveaja eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 43:1
Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kiri 12:28
28Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja
teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aidaku Jumal ise meil pidada Kristuse poolt antud armastuskäsku. Palume Jumalalt õnnistust, et me suudaksime toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused, katsumused või haigused võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua meid Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil olevaid inimesi. Palume Jumalalt tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Õnnista palun kõiki Nõmme Rahu koguduse töötegijaid ning kingi palun kosutust ja uue jõu kogumist suvekuudesse. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Joosua raamat 24:21-27
21Aga rahvas ütles Joosuale: “Ei, vaid me teenime Issandat!”
22Ja Joosua ütles rahvale: “Te olete tunnistajaiks iseeneste vastu, et te olete endile valinud Issanda, et teda teenida.” Ja nad vastasid: “Oleme tunnistajad!”
23″Ja nüüd kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja
pöörake oma südamed Issanda, Iisraeli Jumala poole!”
24Ja rahvas ütles Joosuale: “Me tahame teenida Issandat, oma
Jumalat, ja võtta kuulda tema häält!”
25Nõnda tegi Joosua sel päeval rahvaga lepingu ja andis
temale Sekemis määrused ja seadlused.
26Ja Joosua kirjutas need sõnad Jumala Seaduse raamatusse; siis ta võttis suure kivi ja pani püsti selle tamme alla, mis oli Issanda pühamu juures.
27Ja Joosua ütles kogu rahvale: “Vaata, see kivi olgu tunnistajaks meie vastu, sest see on kuulnud kõiki Issanda sõnu, mis ta meile on öelnud.
Ja see olgu tunnistajaks teie vastu, et te ei salgaks oma Jumalat!”
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume õnnistust kõigile, kes möödunud nädalal on ristitud, leeritatud, laulatatud või igavesse koju saadetud. Palume Jumala õnnistust presidendile, valitsusele, riigikogu liikmetele, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seatud rahva teenistusse. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt kõigile inimestele, kel erinevaid muresid ning hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse, Perekeskuse jt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Fileemonile 1:4
4Ma tänan oma Jumalat, meenutades alati sind oma palvetes.
Palume, et meil ikka oleks mahti tänada Jumalat ja meenutada palves kõiki, keda Issand meie südam

esse ja meelde tõstab.