Palveleht 14. – 20. jaanuar 2024

Nädala teema: Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove. 

Kohad Piiblis, millele palve ülistusosas toetuda: Psalm 105:1-5, 39-42 

1 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod! 2 Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest! 

3 Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat! 

4 Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet! 5 Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid, 39 Tema laotas pilve nende katteks ja tule valgustama ööd. 40 Nad palusid, ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taeva leivaga. 41 Ta avas kalju ja vesi jooksis; see jooksis jõena põuasel maal. 42 Sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Aabrahami. 

Luuka evangeelium 4:16-21

16 Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, 17 anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud:
18 „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, 19 kuulutama Issanda meelepärast aastat.” 20 Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. 21 Tema hakkas neile rääkima: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud.” 

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib vaikses palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse patutunnistuse palve järel võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu rahu- ja armuaja eest Eestimaal. Tänu jumalateenistuste, kiriklike talituste, kõikide koguduse kaastööliste ning erinevate töövaldkondade ning iga koguduse liikme ja vaimuliku eest. Tänu ustavate eestpalvetajate eest. Täname, et meil on palveid kuulev Jumal. Täname, et 16. jaanuaril 2024 täitub koguduse õpetajal Ove Sanderil 33. aastat kirikuõpetaja ordinatsioonist.

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 1:17

 17Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast Tiitusele 1:1-3

1 Paulus, Jumala sulane ning Jeesuse Kristuse apostel Jumalast valitute usu

järgi ja selle tõe tunnetuse järgi, mis vastab jumalakartusele, 2 igavese elu lootuse põhjal, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu, 

3 ja kes on määratud ajal teinud oma sõna avalikuks jutlustamise läbi, mis

on usaldatud minu kätte Jumala, meie Päästja käsu kohaselt. 

Palume, et Jeesuses Kristuses ilmunud jumalik vägi saaks taibatavaks meiegi juures. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi surijatele. Palume tröösti ja jaksu inimestele, kes on leinas. Õnnista ja hoia reisil olevaid inimesi. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse juhatuse, nõukogu, kõik töötegijad ja iga koguduse liikme. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 62:1-3

Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik. 2 Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au. Ja sulle antakse uus nimi, mille määrab Issanda suu. 3 Siis oled sa toredaks krooniks  Issanda käes ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus.
Palvetame piiskopid, kirikuvalitsuse liikmed, kõik koguduste vaimulikud ning koguduse liikmed Issanda hoolele. Palume Jumala õnnistust meie maale ja rahvale. Jumalikku armu ja rahu palume Ukrainale, Pühale maale ning kõikidele rahvastele maailmas ning kogu loodule. 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid ja hoidku meid! 

Issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline! 

Issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu!