Palveleht 14. – 20. november 2021

Nädala teema: Valvake!

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja anname ülistust Jumalale.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele ülistuspalves toetuda: Psalm 90:1-6; 12-15

Issand, sina oled meile olnud eluasemeks põlvest põlve. 2 Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti. 3 Sina viid inimese jälle põrmu ja ütled: „Tulge tagasi, inimlapsed!” 4 Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev,

kui see on möödunud,  ja nagu vahikord öösel. 5 Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab. 6 See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul see närtsib ja kuivab ära.

12 Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame! 13 Pöördu tagasi, Issand! Oh kui kaua? Halasta oma sulaste peale! 14 Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja! 15 Rõõmusta meid nii palju päevi, kui sa meid vaevasid, nii palju aastaid, kui me nägime õnnetust!

 

Psalm 94:8-15

8 Saage aru, te sõgedad rahva seast ja te albid! Millal te saate targaks? 9 Kes kõrva on istutanud, kas tema ei peaks kuulma? Kes silma on valmistanud, kas tema ei peaks nägema?
10 Kas rahvaste karistaja ei peaks nuhtlema, tema, kes õpetab inimesele teadmist? 11 Issand teab inimese mõtteid, et need on tühised.12 Õnnis on mees, keda sina, Issand, karistad ja kellele sina õpetad oma Seadust, 13 et temale anda vaikset elu kurjal ajal, kuni õelale kaevatakse auku. 14 Sest Issand ei tõuka ära oma rahvast ega jäta maha oma pärisosa,
15 vaid kohus taotleb jälle õigust ja selle järgi käivad kõik, kes on õiglased südamelt.

 

Patutunnistus – vaikne palve. /Patutunnistus järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast patutunnistust ja palvevaikust võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

       

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Kristuse tagasituleku tõotuse eest ning selle eest, et see aeg on teada ainult Jumalale. Täname, et võime ennast igal hetkel, elus kui surmas, Jumala kätte usaldada. Täname Kristuse eest, kelles meil on andeksand ning igavese elu tõotus. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu leerilaste eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka 12:35

35 Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kirjast tessalooniklastele 5:2-11 

2 sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. 3 Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. 4 Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. 5 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. 6 Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained, 7 sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel. 8 Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga,
9 sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 10 kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või magame,

üheskoos temaga elaksime. 11 Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi!
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume kirikuaasta lõppedes Kristuse andeksandvat armu ja uueksloovat väge. Hoidku Issand alati meie vaimusilmade ees igavene elu! Aita Issand, et meil oleks jaksu toetada kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning preestriameti kandidaadi, diakon Marek Alveuse, ja tema pere ning koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered Issanda hoolele. Palume pühapevakooli õpetajate eest. Palume sõpruskoguduste eest.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 24:36-44

36 Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. 37 Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. 38 Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust – sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, 39 ega taibanud midagi, enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära -, nõnda on ka Inimese Poja tulemine. 40 Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha;
41 kaks naist on veskil jahvatamas: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. 42 Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb! 43 Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda.
44 Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi ning õppimise ja õpetamise üle kogu Eestimaa.

Palume õnnistust ja jõudu kõikidele arstidele, õdedele ja hooldajatele ning inimestele, kes haiguse või vanaduse tõttu on haiglates, hooldekodudes või kodudes. Palume Jumala rahu rahututesse paikadesse ning inimsüdametesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:

Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele 5:16-18   

16 Rõõmustage alati,

17 palvetage lakkamatult,

18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume oma kõnelustesse või vaikseks jäämistesse Jumalaga rõõmu, püsivust ning rohket tänu.