Palveleht 15. – 21. august 2021

Nädala teema: Enese läbikatsumine

 

Kiitus ja ülistus – aeg, et palves kiita ja ülistada Jumalat.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Koht Piiblist, millele ülistusosas toetuda: 1. Peetruse kirjast 5:5b

Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb
suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.

 

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:6-14, 19

6 Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis,
et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises.
7 Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on ema mu saanud.
8 Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas,
ja salajas annad sa mulle tarkust teada.
9 Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks; pese mind,
siis ma lähen valgemaks kui lumi!
10 Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud-liikmed,
mis sina oled puruks löönud!
11 Peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod!
12 Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!
13 Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu!
14 Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind!
19 Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim,

murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda kirjakoha: 1 Johannese kirjast 1:7j

Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kelles on pattude andeksandmine. Täname, et võime Kristuses leida troosti, uut jõudu ja elujulgust. Täname rahu ja lootuse eest, mida Jumal saab inimesele anda ka siis, kui väliselt midagi ei muutu. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik koguduse liikmed ja vaimulikud. Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ning toetavad. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal on elav Jumal, kes kuuleb meid ja vastab palvetele. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kauni suveaja eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalveaeg                                                                                                                                             Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 2:12-18

12 Sest vägede Issandal on päev: kõigi suureliste ja kõrkide jaoks, kõigi jaoks, kes kõrgele on tõusnud, et neid alandada, 13 kõigi Liibanoni kõrgete ja uhkete seedrite jaoks ja kõigi Baasani tammede jaoks, 14 kõigi kõrgete mägede jaoks ja kõigi kõrgemate küngaste jaoks,

15 kõigi kõrgete tornide jaoks ja kõigi tugevate müüride jaoks, 16 kõigi Tarsise laevadejaoks, kõigi toredate laevade jaoks. 17 Siis painutatakse inimeste ülbus ja alandatakse meeste kõrkus. Jah, sel päeval on Issand üksinda kõrge. 18 Ebajumalad aga kaovad täiesti.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kiri 1:8-2:2

8 Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis.

9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta

annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

10 Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. 1 Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige, 2 ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest.

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume kõigile kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere ning palvetame kõikide koguduse töötegijate ja abiliste eest. Eestpalvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Riias, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 23:1-12

1 Siis Jeesus kõneles rahvale ja oma jüngritele: 2 „Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. 3 Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga ärge tehke nende tegusid mööda, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee! 4 Nad seovad kokku ränki ja vaevukantavaid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, ise aga ei taha sõrmeotsagagi neid liigutada. 5 Kõiki oma tegusid teevad nad selleks, et inimesed neid vaataksid. Nad teevad oma palvepaelad laiemaks ja palvetupsud suuremaks. 6 Nad armastavad esimesi kohti võõruspidudel ja esimesi istmeid sünagoogides 7 ja teretamisi turgudel ja seda, et inimesed hüüaksid neid rabiks. 8 Teie ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie Õpetaja, teie kõik olete aga vennad! 9 Ja ärge hüüdke kedagi maa peal oma isaks, sest ainult üks on teie Isa, see taevane! 10 Ärge laske end ka kellelgi hüüda juhatajaks, sest ainult üks on teie Juhataja – Kristus! 11 Aga suurim teie seast olgu teie teenija! 12 Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume eriti inimeste eest, kes on leinas, ahastuses, mures või kitsikuses. Tõstame Jumala ette kõik üksikud või hirmul olevad  inimesed, julgustagu kõiki teadmine, et Kristus on meie abimees ning Tema on alati meiega. Palvetame Kiriku, piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikide koguduste vaimulike, koguduste juhatuste esimeeste ja koguduste liikmete eest. Õnnistust palume kõikidele, kes kirikus töötavad või selle käekäigu eest palvetavad. Palume õnnistust EELK Usuteaduse Instituudi sisseastumiste ja uutele üliõpilastele. Palume rahu sõja- ja viirusekolletesse ja rahu inimeste südametesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ja palverühmade eest Eestis ja mujal maailmas 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: 1. Johannese kirjast 15:14-15 

14Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me
midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid.
15Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime,
siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.

Palume, et Issand aitaks meil palves ära tunda Tema tahtmise.