Palveleht 15. – 21. mai 2022

Nädala teema: Taevariigi kodanikuna maailmas

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas on aeg kiita Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mille võib võtta ülistuspalve aluseks: Psalm 98:1-9

1Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. 2Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. 3Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. 4Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale! 5Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega! 6Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees!
7Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad!
8Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos
9Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale;
ta mõistab kohut maailmale õiguses  ja rahvaile õigluses.

 

Jesaja 63:7-9

7 Ma meenutan Issanda heldust, Issanda kiiduväärsust, kõige selle pärast, mida Issand
meile on osutanud, ja suurt headust Iisraeli soo vastu, mida ta neile on osutanud
oma halastuse ja suure helduse pärast. 8 Sest ta ütles: Nemad on tõesti minu rahvas, lapsed, kes ei tee pettust. Ja ta tuli neile päästjaks. 9 Kõigis nende ahistustes tundis ta ahistust ja tema palge ingel päästis nad. Armastuse ja kaastunde pärast ta lunastas nad, tõstis nad üles ja kandis neid kõigil muistseil päevil.

           

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname, et Jumal äratas oma Poja surnuist ning avas kõikidele, kes usuvad Pojasse tee igavesse ellu. Täname, et Jeesus Kristus on Tee, Tõde ja Elu. Tänu toome iga koguduse liikme, kaastöölise ja vaimuliku eest. Täname leerilaste eest. Aitäh sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 98:1

1 Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.
Palves Jumala ette kanname iseenda, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Johannese evangeelium 16:5-15

 

5 Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist
ei küsi minult: „Kuhu sa lähed?” 6 Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. 7 Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. 8 Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: 9 patu kohta, et nad ei usu minusse; 10 õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; 11 kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. 12 Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. 13 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. 14 Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 15 Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile.

Palume Jumala õnnistust ja ligiolu igale koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumala kätte kõik koguduses toimuva, et see oleks Temast, Tema läbi ja Tema poole. Palvetame Nõmme Rahu kiriku 100 sünnipäeva ettevalmistuse ja läbiviimise 4. ja 5. juunil Jumala kaitse alla. Palume jõudu toetada inimesi, kes toetust vajavad. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame, et Kristus ise hoiaks meie silme ees jääva elu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Palvetame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 1:17-21
17 Iga hea and ja iga täiuslik kink tuleb ülalt, valguste Isalt,
kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju.
18 Tema on oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me
oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas.

19 Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas
kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.
20 Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.
21 Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke
tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume eriti inimeste eest, kes elavad sõjakolletes või katastroofipiirkondades, on näljas, haiged või ära kasutatud. Olgu Issanda ja heade inimeste abi neile väga ligi. Kinkigu Jumal lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoidku meie kõigi silme ees igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristliku Raudteelaste Ühingu jt.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 27:7

7Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

 Palume, et Issand ise tugevdaks meie usku ning meil jätkuvalt oleks rõõmu ja tahet

oma Taevase Isaga palves koos olla.