Palveleht. 2. – 8. okt. 2016

Nädala teema: Usk ja uskmatus

Kiitus/ülistus – kiidame ja ülistame Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.
Koht/kohad Piiblist: Psalm 78:1-8
Pane tähele, mu rahvas, minu Seadust, pöörake oma kõrvad minu sõnade poole!
2 Ma avan oma suu õpetussõnadega, ma ilmutan mõistatusi muistsest ajast.
3 Mida me oleme kuulnud ja mida me teame
ja mida meie vanemad on meile jutustanud,
4 seda me ei taha salata nende laste eest; me jutustame tulevasele põlvele
Issanda kiituseväärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud.
5 Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse Seaduse,
mida ta käskis meie esivanemail teatada oma lastele,
6 et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sünnivad,
et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele,
7 ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale
ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske
8 ega oleks nagu nende esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu,
sugu, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale.

Markuse evangeelium 2:1-12
1 Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus.
2 Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam
ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna.
3 Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut.
4 Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas.
5 Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!”
6 Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames:
7 „Mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat! Kes muu
võib patte andeks anda kui Jumal üksi?”
8 Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad
iseeneses, ja ta ütles neile: „Miks te seda kõike arutate oma südames?
9 Kumb on kergem, kas öelda halvatule: „Sinu patud on andeks
antud!” või öelda talle: „Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!”?
10 Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte
andeks anda maa peal,” – ta ütles halvatule –
11 „sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!”
12 Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: „Sellist asja pole me eluilmaski näinud!”

Patutunnistus – vaikne palve.
/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51: 3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Kirjakoht, millele võib palveks lugeda pärast vaikset palvet: 1. Johannese kiri 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Tänu armu-ja rahuaja eest meie maal. Tänu Kristuse eest, kes on meie usu algus ja eesmärk. Tänu inimeste eest, kes usku Kristusesse kuulutavad ning oma elus seda tõeks elavad. Tänu Pühale Vaimule, kes meid pühitseb igaks heaks tööks. Suurim tänu kuulugu Issandale, kes jätkuvalt meie eest palvetab, et meie usk ja usaldus võiksid kasvada. Tänu igavese elu eest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, hingekarjaste ja ustavate koguduse liikmete eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 17:14
14 Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi,
sest sina oled mu kiitus.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1 Moosese raamat 15:1-6
1 Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna, kes ütles: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!”
2 Aga Aabram ütles: „Issand Jumal! Mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Elieser Damaskusest!”
3 Ja Aabram ütles: „Vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga
näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.”
4 Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: „Tema ei ole sinu
pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija.”
5 Ja ta viis tema õue ning ütles: „Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!” Ja ta ütles temale: „Nõnda saab olema sinu sugu!”
6 Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand, kingi meile jätkuvalt usku ja usaldust Sinusse. Hoia meie silme ees igavene elu! Palume Jumalalt õnnistust toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Andra Indriksoni ja aseesimehe Meelis Pirni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti ning Marek Alveuse perega. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Göteburgis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 4:16-25
16 Seepärast siis on pärijaks saamine usust, et see oleks armust ja tõotus jääks kindlaks kogu soole, mitte ainult sellele, kes on Seadusest, vaid ka sellele, kes on Aabrahami
usust, kes on meie kõikide isa –
17 nõnda nagu on kirjutatud: „Ma olen su pannud paljude rahvaste isaks!” – Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid.
18 Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi: „Nõnda peab olema sinu sugu.”
19 Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud, ligi
saja-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda.
20 Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat
21 ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud.
22 Seepärast see arvestatigi talle õiguseks.
23 Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast,
24 vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest
me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse,
25 kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigekssaamise pärast.
Palvesoovid: palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikmed ja kiriku tervikuna.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast koloslastele 4:2a
2 Palvetage püsivalt!
Palume piiritut usaldust Jumala tahte taipamiseks ja tänuga vastu võtmiseks.