Palveleht 22.- 28. oktoober 2023  

Nädala teema: Jeesuse saadikud

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad piiblist, millele võib ülistuspalves toetuda: Psalm 145:8-13 

8Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.
9Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude.
10Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind.
11Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest,
12et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu.
13Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.

5. Moosese raamat 31:6-8

6 Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Issand, su Jumal, käib ise koos sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha!” 7 Ja Mooses kutsus Joosua ning ütles temale kogu Iisraeli silma ees: „Ole vahva ja tugev, sest sina pead viima selle rahva maale, mille Issand vandega nende vanemaile on tõotanud neile anda, ja sina pead andma selle neile pärisosaks! 8 Ja Issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!”

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

/Parast vaikset patutunnistust võib lugeda/: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armuaja eest Maarjamaal. Tänu inimeste eest, kes läbi aegade on olnud Jeesuse saadikud. Täname, et oleme tohtinud rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest vastu võtta ja ustavalt ja rõõmsa meelega ka edasi andnud. Tänu Kristusele, kes jätkuvalt palvetab meie eest ning annab meile kuulutamiseks ja tunnistamiseks julgust ja arukust ning täidab meid armastusega. Tänu Pühale Vaimule, kes meid pühitseb, meie usku alal hoiab ja rohkendab. Tänu igavese elu eest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, vaimulike ja koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes toetavad kogudust oma aja, annete või rahaga. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Miika raamat 6:8

8Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2 Pauluse kirjast koloslastele  1:9-11

9 Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, 10 et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises 11 ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga 12 tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, 13 kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki, 14 kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine. 

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatuse- ning nõukogu liikmetele. Palume, et Issand teeks meid Tema rahu ja lootuse saadikuteks. Palume, et Ta annaks meile õigeid sõnu ning täidaks meid palvemeele, usalduse  ja armastusega. Palume, et meil oleks tarkus ja usaldust toetuda igal ajal ja igas olukorras Kristusele. Palume, et Issand hoiaks meie silme ees igavese elu. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume, et Issand hoiaks reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Palume Jumala lähedust kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ja Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:1-12

1 Aga pärast seda määras Issand veel seitsekümmend [kaks] ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. 2 Ta ütles neile: „Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! 3 Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. 4 Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel! 5 Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: „Rahu olgu sellele kojale!” 6 Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. 7 Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt! Ärge käige ühest majast teise! 8 Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, 9 ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: „Jumala riik on teie lähedal!” 10 Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge: 11 „Ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal!” 12 Ma ütlen teile: Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume õnnistust kõikidele Jeesuse saadikutele. Palume tervist raskes olukorras olevatele haigetele. Armu ja abi inimestele sõjaliste konfliktide piirkondades, rahu kõikidesse sõjakolletesse Ukrainas ja Israelis ja rahumeelseid lahendusi. Palume, et ka me võiksime olla Kristuses rahu tegijateks. 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast koloslastele 4:2a

2Palvetage püsivalt!

Palvetame kõigi eest, kes vajavad meie palveid ja abi. Kinkigu Issand meile silmi märkama neid, kes on murelised, üksikud või masenduses. Aita aidata. Palume püsivust oma palveellu ning piiritut usaldust Jumala tahte taipamiseks ning tänu ja usaldusega vastu võtmiseks.