Palveleht 24. – 30. märts 2024  

Nädala teema: Aukuninga alandustee

Kiitus ja ülistus – aeg kiita ja ülistada Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, milledele võib palve ülistusosas toetuda: 

Johannese evangeelium 3:14b-16 

14 Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, 
15 et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. 16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. 

Pauluse kirjast filiplastele 2:5-11

5 Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: 6 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, 7 vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. 8 Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. 9 Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, 10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, 11 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks. 

Patutunnistus – vaikne palve.

Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 25:18

18Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg tänada Jumalat.

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname Jeesuse Kristuse eest, kes aukuningana kandis alandust kuni ristisurmani. Täname, et Kristus on meid oma kannatuse ja ristisurma läbi lunastanud kogu patust ning Temasse uskudes ning Teda usaldades saame osa igavesest elust. Tänu, et tohime anda ennast täiesti Kristuse hoolde ning teada, et Tema peab hoolt meie eest. Tänu, et meil on palveid kuulev Jumal. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 50:4-10

Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. 
Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. 6 Ma andsin oma selja peksjaile ja põsed neile, kes katkusid karvu,ma ei peitnud oma palet teotuse ja sülje eest. 7 Issand Jumal aitab mind: seepärast ma ei jäänud häbisse, seepärast ma muutsin oma näo otsekui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse, 8 et mu õigusemõistja on ligidal. Kes tahab minuga riielda? Astugem üheskoos ette! Kes on mu vastane? Tulgu ta mu juurde! 
Vaata, Issand Jumal aitab mind! Kes võib mind süüdi mõista? Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad. 10 Kes teist kardab Issandat, see kuulgu tema sulase häält; kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma, see lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale. 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 21:12-17

12 Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. 13 Ja ta ütles neile: „Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!” 14 Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. 15 Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale!”, siis nende meel läks pahaseks 16 ja nad ütlesid talle: „Kas sa kuuled, mida nad ütlevad?” Jeesus ütles neile: „Kuulen küll! Kas te pole kunagi lugenud: Sa oled valmistanud kiitust väetite laste ja imikute suust?” 17 Ja ta jättis nad sinnapaika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal. 

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist algavaks Suureks Nädalaks meie koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule ning meie vaimulikele. Palume, et Issand aitaks meil toetada kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt õnnistust ja jõudu inimestele, kes kannatavad. Palume Jumalalt tervist, jõudu ja  hingerahu kõigile, kellel on raske ning kes seda vajavad. Aita, et kannatustes ja katsumustes oleks Kristus meile väga ligi ja eriliselt kogetav. Palume tröösti leinajatele. Palume Jumala ligiolu kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Kingi kindlat usku, et meie jääv kodu on taevas. Palume Jumala õnnistust ja hoidmist inimestele, kes on reisil. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palvetame, et Nõmme Rahu koguduse osadusse leiaksid tee kõik inimesed, kellel see on mingil põhjusel on katkenud või keda elu ja töö on toonud Eestimaa eri paigust Tallinnasse – Nõmmele. Palvetame leerilaste eest. Palvetame Nõmme Rahu koguduse sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 22:2-6

2 Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad.  3 Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. 4 Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. 5 Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad; 6 nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. 
Palume armuaja jätku meie maale ja rahvale. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume Jumala õnnistust Suure Nädala jumalateenistustele, palvustele ja muudele ettevõtmistele ning palume, et sõnum ristilöödud  ja ülestõusnud Jeesusest Kristusest, elutoojast, võiks jõuda paljude inimesteni. Palume õiglast rahu Ukrainasse ja Pühale maale. 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 

1. Pauluse kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume õnnistust igale palvetavale inimesele ning kõigile, kelle eest palvetatakse! Samuti täname, et Kristus palvetab meie kõikide eest!