Palveleht 24. -30. september 2023  

Nädala teema: Jeesus annab elu

Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame ja kiidame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Piiblitekstid, millele ülistusosas toetuda: Psalm 86:10-13

10 Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi. 11 Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! Kinnita mu süda kartma sinu nime! 12 Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti. 13 Sest su heldus on suur minu vastu, ja sa oled mu hinge üles tõmmanud surmavalla sügavusest.

Johannese evangeelium 11:21-29, 32-45

21 Siis ütles Marta Jeesusele: „Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. 22 Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud.” 23 Jeesus ütles talle: „Sinu vend tõuseb üles.” 24 Marta ütles talle: „Ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmises viimsel päeval.” 25 Jeesus ütles talle: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. 26 Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?” 27 Marta ütles talle: „Jah, Issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala Poeg, kes peab maailma tulema.” 28 Ja kui Marta seda oli öelnud, läks ta ja kutsus salaja oma õde Maarjat: „Õpetaja on siin ja kutsub sind.” 29 Seda kuuldes tõusis Maarja otsekohe ja tuli tema juurde, 32 Kui nüüd Maarja jõudis sinna, kus oli Jeesus, langes ta teda nähes ta jalge ette maha ja ütles talle: „Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud.” 33 Kui nüüd Jeesus nägi teda ja temaga kaasa tulnud juute nutmas, 

ärritus ta vaimus ja võpatas 34 ja ütles: „Kuhu te olete ta pannud?” Nad ütlesid talle: „Issand, tule ja vaata!” 35 Jeesus nuttis. 36 Siis juudid ütlesid: „Vaata, kuidas ta teda armastas!” 37 Aga mõned nende seast ütlesid: „Kas see, kes on avanud pimeda silmad, ei oleks suutnud teha, et ka tema poleks surnud?” 38 Siis Jeesus ärritus eneses taas ja tuli haua juurde. Aga see oli koobas ja kivi oli selle peal. 39 Jeesus ütles: „Tõstke kivi ära!” Surnu õde Marta ütles talle: „Issand, ta lehkab juba, sest on juba neljas päev.” 40 Jeesus ütles talle: „Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust?” 41 Siis nad veeretasid kivi ära. Aga Jeesus tõstis silmad üles ja ütles: „Ma tänan sind, Isa, et sa oled mind kuulnud. 42 Mina küll teadsin, et sa kuuled mind alati, kuid ma ütlesin seda minu ümber seisva rahvahulga pärast, et nad võiksid uskuda, et sina oled minu läkitanud.” 43 Ja seda öelnud, hõikas ta valju häälega: „Laatsarus, tule välja!” 44 Surnu tuli välja, jalad ja käed mähistega mähitud, ja ta silmade ümber oli seotud higirätik. Jeesus ütles neile: „Päästke ta lahti ning laske tal minna!” 

45 Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja näinud, mis ta oli teinud.

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!  

Pärast vaikset patutunnistuse palvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9
9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Jeesuse eest, kes oma ristisurma ja ülestõusmise läbi on võitnud surma ning toonud meile elu, mis jääb püsima igavesti. Täname Jumala sõnumitoojate – peaingel Miikaeli ja kõikide inglite eest. Täname koguduse liikmete, töötegijate ja vaimulike eest. Täname õdede ja vendade eest meie sõpruskogudustes ning nende eestpalvete eest. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Iiobi raamat 19:25-27 

25 Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. 26 Ja kuigi mu nahka on nõnda nülitud, saan ma ilma ihutagi näha Jumalat, 27 teda, keda ma ise näen, keda näevad mu oma silmad, aga mitte mõne võõra.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 2. kirjast korintlastele 4:7-14 

7 See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. 8 Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel; 9 meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku; 10 me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. 

11 Sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus. 12 Nii on surm tegev meis, elu aga teis. 13 Aga et meil on sellesama usu vaim, millest on kirjutatud: „Ma usun, seepärast ma räägin”, siis meiegi usume ja ka räägime, 14 teades, et see, kes äratas üles Issanda Jeesuse, äratab meidki koos Jeesusega üles ja seab enda ette koos teiega.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt usku ja usaldust, et meil oleks tahet ja oskust kinnitada neid, kes julgustust ja tröösti vajavad. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks maa peal, toetades nii kaasinimesi kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume Jumalalt lohutust ja abi kõikidele leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Õnnistust palume 1. oktoobril alustavale leerikursusele ja pühapäevakooli aastale ning meie sõpruskogudustele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 2. Pauluse kirjast Timoteusele 1:10

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu 

toonud valge ette elu ja kadumatuse.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume kõigi eest, kes on seatud rahva teenistusse. Palvetame piiskoppide, preestrite ja diakonite, kirikuvalitsuse liikmete ning iga koguduse liikme eest. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi üliõpilased, õppejõud ja töötajad, kristlikud- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristlike raudteelaste Ühingu jpt. 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2a

3Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle.            

Palume, et Jumal ise tugevdaks meie usku ja usaldust Temasse.