Palveleht 24. veebruar – 2. märts 2019


Nädala teema: Jumala sõna külv

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, millele võib kiituspalves toetuda: Psalm 44:2; 4
2Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud:
suure teo oled sa teinud nende päevil, muistsel ajal.
4Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivars ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivars ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel.

Jesaja raamat 55:6-11
6 Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal!
7 Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole,
siis halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks.
8 Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand.
9 Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed,
ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.
10 Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad
ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba,
11 nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt,
vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.

Patutunnistus – vaikne palve. /Järgneb sujuvalt ülistusosale./
Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51: 3
3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Eesti Vabariigi 101 sünnipäeva eest, selle armu ja ime eest, mida tähendab elada omas ja vabas riigis. Täname, et jätkuvalt külvad Sa meisse oma Sõna seemet. Täname, et tohime seda Püha Vaimu läbi vastu võtta ning usus, lootuses ja armastuses vilja kanda. Täname iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, kes palvetab ning nõu ja jõuga koguduses abiks on. Aitäh sõpruskoguduste eest.

Eestpalve aeg
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kirjast 3:15
Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 8:4-15
4 Aga kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli,
rääkis ta neile tähendamissõnaga:
5 „Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes
osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle.
6 Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust.
7 Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle.
8 Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja.
” Seejärel ta hüüdis: „Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!”
9 Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab.
10 Jeesus ütles: „Teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks.
11 See tähendamissõna aga tähendab: seeme on Jumala sõna.
12 Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja
võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks.
13 Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt, üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära.
14 Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks.
15 Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja
heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad.
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Täname Jumala sõna, selle sõna külvi ja külvajate eest. Palume Jumalalt halastust ja abi kui me eksime või oleme läinud Issandast kaugele. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt haigetele tervist; reisil olijatele hoidmist ning leinajatele tröösti. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Toivo Treibluti eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest ja koguduse aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoniameti kandidaadi Marek Alveuse ja tema pere. Palume koguduse eakad Jumala armu ja hoidmise alla, et Issandas oleks neil jätkuvalt rohkesti rõõmsat ja tänulikku meelt. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis ning Ilumäel.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 16:9-15
9 Ja Paulus nägi öösel nägemuse: üks makedoonia mees seisis
ja palus teda: „Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid!”
10 Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama.
11 Siis me purjetasime Troasest välja ja tulime otseteed
Samotraakesse, järgmisel päeval aga Neapolisse
12 ja sealt Filippisse, mis on tähtsaim linn tolles Makedoonia
osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad.
13 Ja hingamispäeval me läksime linnaväravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokkutulnud naistega.
14 Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas, ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis.
15 Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palus ta meid: „Tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav Issandale!” Ja ta käis meile peale.
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse Eesti Vabariigi presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskoppide, preestrite ja diakonite eest ning iga koguduse liikme eest. Palume Jumala armu ja abi kõigile, kes tunnevad end üksikute ja mahajäetutena. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim eriliselt lähedal ning Jumala sõna inimesi puudutamas ja kinnitamas. Kingi armastust, jõudu ja elutahet ülalt. Palvesse kanname inimesed sõjapiirkondades ning palume, et sõjategevus lõppeks ning inimesed saaksid taas naasta oma kodudesse. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Perekeskuse, Diakooniatalituse, ajalehe Eesti Kirik, EELK Diakooniahaigla jt.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 2:42
42Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes.
Palume, et Issand aitaks meil püsida apostlite õpetuses, leivamurdmises ja palvetes!