Palveleht 26. mai – 1. juuni 2024  

Nädala teema: Varjatud Jumal

Kiitus ja ülistus – selles palveosas ülistame ja kiidame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tekstid Piiblist, milledele võib palve ülistusosas toetuda: Psalm 95:1-2, 6-7

1Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole! 2Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega! 6Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! 7Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all.

Jesaja raamat 6:3

“Püha, püha, püha on vägede Issand! Kogu maailm on täis tema au!”

Patutunnistus – vaikne palve. Tunnistame Jumalale oma eksimused ja patu. 

/Järgneb sujuvalt ülistusosale/ Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!  

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võime tunnistada 1. Johannese kirja 1:7 sõnadega:
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Kolmainu Jumala eest – Jumala Isa, Jumala Poja ja Jumala Püha Vaimu eest. Toome Jumalale armu- ja rahuaja eest Maarjamaal. Tänu avatud kirikuuste ning võimaluse eest osa saada Sõnast ja Sakramentidest. Tänu iga koguduse liikmete, koguduse kaasööliste ja vaimulike eest, tänu kõigi eest kes palvetavad ning on nõu ja jõuga koguduses abiks. Tänu koguduse juhatuse, nõukogu, revisjonikomisjoni liikmete ja sinodi saadikute eest. Tänu sõpruskogudustes olevate õdede ja vendade eest Kristuses. Tänu selle aasta leerilaste eest.

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 1:3-10

3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; 4 nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, 5 meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, 6 tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus. 7 Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda, 8 millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses, 9 tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud 10 aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. 11 Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi, 12 et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele. 13 Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga; selle Vaimu, 14 kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni – tema kirkuse kiituseks.

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 28:16-20

16Need üksteist jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. 17Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahevahel. 18Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: “Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. 19Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,  ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse
20ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Palume Kolmainu Jumalalt õnnistust ja juhtimist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume jätkuvalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi ja kinnita kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame Jumala hoidmist ja õnnistust Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopile Ove Sanderile ja tema perele ning koguduse uuele valitud õpetajale Marek Alveusele ja tema perele. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Tänulikena kanname palvekätel Nõmme Rahu koguduse juhatust ja nõukogu, revisjonikomisjoni ja sinodi saadikuid, töötegijaid ning vaimulikke. Tasugu Issand neile ise külluslikult ja õnnistagu neid kõiki rohkest oma heade andidega. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 4. Moosese raamat 6:22-27

22Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 23“Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: Õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda: 24Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! 25Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline! 26Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! 27Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid!”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame Kiriku piiskoppide, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõigi koguduste vaimulike ja kaplanite eest ning iga koguduse liikme eest. Palume lootust, jõudu ja elutahet inimestele, kes seda vajavad. Olgu Jumala Püha Vaim täitmas neid uue jõu ja oma heade andidega. Hoidku, Issand, meie kõigi silme ees alati igavene elu. Palvetame Jumala kätte kõik inimesed, kes on haiglates, hooldekodudes või kammitsetud koduseinte vahele. Olgu Issand ise neid inimesi ja nende eest hoolitsejaid toetamas ning andku jõudu, rahu ja rõõmu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi – kõik üliõpilased, õppejõud ja töötajad ning kõik tulevased üliõpilased. Jumala õnnistavatesse kätesse palume koolid ja lasteaiad, lastehoiud, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse, Misjonikeskuse, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. Palume õiglast Rahu Ukrainasse ja Pühale Maale.

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 66:2b

Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on purukspekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees.Palvetame palverühma eest Nõmme Rahu koguduses ja mujal ning iga palvetaja eest; samuti palume palves Jumalalt usaldust Kolmainu Jumala kõikvõimsusesse ja väesse.