Palveleht 27. veebruar – 5. märts 2022

Nädala teema: Jumala armastuse ohvritee

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Kolmainu Jumalat.

Palve ülistusosa aluseks võib võtta: 1. Pauluse kirjast korintlastele 13

1Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. 2 Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. 3 Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. 4 Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, 5 ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha,
tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. 7 Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. 8 Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused – need kõrvaldatakse, olgu keeled – need vaibuvad, olgu tunnetus – see lõpeb ära. 9 Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, 10 aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik.
11 
Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps,
arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed.
12 
Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. 13 Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. 

Patutunnistus – vaikne palve. 

Kirjakoht, millele toetuda vaikses patutunnistuspalves on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistuspalvet või lugeda: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg tänada Jumalat

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja ning vabaduse eest meie maal. Tänu Jumala ohverdava armastuse –  Jeesuse Kristuse eest. Tänu Sõna ja Sakramentide eest. Tänu iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest. Aitäh sõprade ja sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 31:2-6

2Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse! Oma õiglust mööda päästa mind 3Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast,
ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks! 4 Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus, ja oma nime pärast juhatad ja talutad sa mind.Sa viid mu välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. 6 Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sina oled mu lunastanud, Issand, sa tõe Jumal. 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeeliumist 18:31-43

31 Aga võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast,
32 sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse, 33 ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles.”
34 Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. 35 Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriko lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres. 36 Kui too kuulis rahvahulka mööda minevat, päris ta, mis see võiks olla. 37 Nemad teatasid talle, et Jeesus Naatsaretlane läheb mööda. 38 Ja ta hüüdis: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!” 39 Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Tema aga karjus veelgi enam: „Taaveti Poeg, halasta minu peale!” 40 Jeesus jäi seisma ja käskis pimeda enese juurde tuua. Aga kui pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt: 41 „Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Tema aga ütles: „Issand, et ma jälle näeksin!” 42 Ja Jeesus ütles talle: „Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!” 43 Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat.

Palume, et Jumal ise aitaks meil taibata Tema armastuse ohvriteed ja armastuse suurust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Hoidku Kristus ise meie silme ees igavene elu. Palvetame kõikide koguduse liikmete eest, töötegijate, koguduse juhatuse ja nõukogu liikmete eest, koguduse õpetaja ja diakoni eest. Palume koguduse noorte, laste ja perede eest. Palvesse kanname meie koguduse piiblitunnid. Palvetame sõpruskoguduste eest. Palume õnnistust vastlapäevale 1.03. ning tuhkapäevale ja palvepäevale 2.03. ning järgnevale paastuajale.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 58:1-9 

Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otsekui pasun! Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud! 2 Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut: 3 „Miks me paastume, kui sa seda ei näe, alandame oma hinge, kui sa seda ei märka?” Vaata, oma paastupäeval  te teete, mis teile meeldib, ja pigistate kõiki oma võlgnikke. 4 Vaata, te paastute riiuks ja tüliks ja et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. 5 Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib, päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast? Kas sa seda nimetad paastuks ja Issandale meelepäraseks päevaks? 6 Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked? 7 Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest? 8 Siis ilmub su valgus otsekui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle. 9 Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb: „Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne,

Palume, et Issand kingiks meile paastuajaks õiget ja õnnistatud paastu- ja palvemeelt. Palvesse tõstame Eestimaa ja siin elavad inimesed. Palvetame kõigi Eestimaal elavate inimeste eest ning kõikide koguduste vaimulike, töötegijate ning iga koguduse liikme eest. Palvesse kanname Eestlased, kes elavad, töötavad või õpivad väljaspool Eestit.

 

Palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 65:24

 24Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud.  

Palume Jumala õnnistust kõigile palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu ning usaldust Jumala vastu!