Palveleht 28. mai – 3. juuni 2023

Nädala teema: Püha Vaimu väljavalamine

 

Kiitus ja ülistus – Kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblistm, milledele võib palves toetuda: Psalm 68:5-11

5 Laulge Jumalale, mängige, kiites tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema nimi on Issand, hõisake rõõmu pärast tema ees! 6 Ta on vaeslaste isa ja lesknaiste asjaajaja, Jumal oma pühas elamus. 7 Jumal paneb üksildased elama majadesse ja viib välja vangid jõukale elujärjele; aga kangekaelsed jäävad elama põlenud maale. 8 Jumal, kui sa läksid välja oma rahva ees, kui sa sammusid kõrbeteed, sela, 9 siis värises maa ja taevadki tilkusid Jumala ees, Siinai värises Jumala ees, Iisraeli Jumala ees! 10 Rikkalikku vihma kallad sina, Jumal, oma pärisosale ja sa kosutad närbunut. 11 Sinu loomad asuvad seal; sina, Jumal, kinnitad oma headusega viletsat.

 

Johannese evangeelium 14:15-21

15 Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! 16 Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: 17 Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.

18 Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. 19 Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. 20 Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma Isas ja teie minus ja mina teis. 21 Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.”

           

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: Psalm 86:5
Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja,
ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat./Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname Püha Vaimu eest, kes Kristuse ristisurma ja ülesäratamise ning taevasse minemise järel on läkitatud meid trööstima, julgustama ning pühitsema. Oleme südamest tänulikud iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest.

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakaria raamat 4:6

See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.

Palves Jumala ette kanname iseend, oma pereliikmed ja lähedased.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jeremia raamat 31:31-34

31 Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu: 32 mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt – selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma

olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand -, 33 vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. 34 Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes: „Tunne Issandat!”, sest nad kõik tunnevad mind, niihästi pisikesed kui suured, ütleb Issand; sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu.

Palume Jumala õnnistust ja Püha Vaimu juhtimist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatuse- ning nõukogu liikmetele. Palume jätkuvalt Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Ole Issand ise Püha Vaimuga kinnitamas ning rõõmu ja jõudu andmas inimestele kes on hooldekodudes või koduseinte vahel. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ja aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname leeriõnnistuse saanu vastsed koguduse liikmed. Palvesse kanname 4. juunil Nõmmel toimuva Vaimuliku Laulupäeva. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Apostlite teod 2:1-13

1Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. 2Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. 3Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. 4Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.

5Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskelt, kes on taeva all.
6Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond, ja kõiki valdas hämmastus,

sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. 7Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes: “Ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased? 8Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnimaa murret? 9Meie, partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia-, Juuda- ja Kappadookiamaal, Pontoses ja Aasias, 10Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool, ja siia elama asunud roomlased, 11juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased – kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju?”
12Nad kõik olid jahmunud ja kahevahel ning ütlesid üksteisele: “Mis see küll peab olema?”
13Mõned aga ütlesid pilgates: “Nad on täis magusat veini!”

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvesse kanname Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti ning iga koguduse liikme. Kingi lootust, jõudu ja elutahet ülalt inimestele, kel erinevaid muresid ning hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati igavene elu. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kiriku Varahalduse ja Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. Palume sõja lõppu Ukrainas ning õiglast rahu ning võimalust alustada Ukraina ülesehitamist.

 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 145:18

18Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad.
Palvetame palverühmade ja iga üksiku palvetava inimese eest Nõmme Rahu koguduses ja mujal; samuti palume usku palve jõusse ja usaldust Jumala Püha Vaimu väesse.