Palveleht 28. veebr. – 6. märts 2021

Nädala teema: Palve ja usk

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Pauluse kiri roomlastele 5:8

8Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

 

Luuka evangeelium 7:36-50

36 Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma. Ja

Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda.

37 Ja vaata, linnas oli keegi patune naine, ja kui see sai teada,

et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabasterriista mürriõliga

38 ja astus tema taha ta jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga.

39 Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi: „Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune.”

40 Jeesus aga ütles talle: „Siimon, mul on sulle midagi ütelda!”

Tema lausus: „Räägi, Õpetaja!”

41 „Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast: üks oli võlgu viissada teenarit, teine viiskümmend.

42 Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema

võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab?”

43 Siimon vastas: „Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis.”

Jeesus ütles talle: „Sa otsustasid õigesti.”

44 Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale: „Kas sa näed seda

naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett,

tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud ja oma juustega kuivatanud.

45 Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest

ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast.

46 Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga.

47 Seepärast, ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.”

48 Aga naisele ta ütles: „Sinu patud on sulle andeks antud!”

49 Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses

mõtlema: „Kes on tema, kes ka patte andeks annab?”

50 Aga tema ütles naisele: „Sinu usk on sind päästnud, mine rahuga!”

 

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Kirjakoht, mille võib lugeda pärast vaikset palvet on: 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname jätkuva armu-ja rahuaja eest meie maal. Täname Kristuse eest, kes õpetas oma jüngritele Meie Isa palve ning andis meile kõikidele eeskuju Jumalaga palves koos olemise vajadusest ja tähtsusest. Täname, et Jeesus Kristus ise palvetab meie eest ning kinnitab meie usku ja usaldust Tema vastu. Tänu, et võime kõigega tulla palves Jumala ette ning teada, et Tema kuuleb meie palveid ning teab, mida me tõeliselt vajame. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu ustavate eestpalvetajate eest! Tänu kõige eest!

 

Eestpalve aeg                                                                                                                

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 25:1-10

1Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge.
2
Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse;
ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
3
Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad;
häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad.
4
Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
5
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind;
sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!
6
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
7Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi;

mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!
8
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
9
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
10
Kõik Issanda teerajad on heldus ja tõde neile,

kes peavad ta lepingut ja tema tunnistusi.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 1:2-6

2 Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse,

3 kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks.

4 Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka.

5 Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu

Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse.

6 Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb

tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega.

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et kannatused ja katsumused võiksid tuua meid alati Kristusele lähemale. Palume Jumalalt rõõmu ja jõudu leskedele ning kõikidele üksikutele inimestele. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma, kingi kindlat usku igavesse ellu. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning diakon Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel. Õnnistust palume pühapäevakooli lastele ja nende peredele, koguduse noortele ja noortele peredele, samuti pühapäevakooli õpetajatele. Palume, uute leerilaste eest, kes alustavad leerikursust ja koguduse liikmeks saamise ettevalmistust 7. märtsil.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. Moosese raamat 32:23-32

23 Kuid veel selsamal ööl ta tõusis üles ja võttis oma mõlemad naised ja mõlemad teenijad ja oma üksteist poega ja läks läbi Jabboki koolme.

24 Ta võttis nad ja viis üle jõe, samuti viis ta üle, mis tal oli.

25 Aga Jaakob ise jäi üksinda maha. Siis heitles üks mees temaga, kuni hakkas koitma.

26 Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis ta lõi tema puusaliigest; ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast, kui ta heitles temaga.

27 Ja mees ütles: „Lase mind lahti, sest juba koidab!” Aga tema

vastas: „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!”

28 Siis ta küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ja ta vastas: „Jaakob.”

29 Seepeale ütles tema: „Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu

Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud!”

30 Siis küsis Jaakob ja ütles: „Ütle nüüd mulle oma nimi!” Aga ta

vastas: „Miks sa mu nime küsid?” Ja ta õnnistas teda seal.

31 Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles:

„Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing!”

32 Päike tõusis, kui ta puusast longates Penuelist edasi läks.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud, töötegijad ning iga koguduse liikme. Palume rahu kõikidesse paikadesse ning Issanda rahu rahututesse inimsüdametesse.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 4:2

2Palvetage püsivalt, valvake tänupalves!

Palume püsivust meie palveellu ning õnnistust igale palvetavale inimesele!