Palveleht. 29. okt. – 4. nov. 2017 

Nädala teema: Jeesuse saadikud

Kiitus/ülistus

Selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist, millele ülistusosas toetuda: Psalm 145:8-13

8Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. 9Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. 10Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind. 11Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, 12et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu. 13Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.

5. Moosese raamat 31:6-8

6Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Issand, su Jumal, käib ise koos sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha!” 7 Ja Mooses kutsus Joosua ning ütles temale kogu Iisraeli silma ees: „Ole vahva ja tugev, sest sina pead viima selle rahva maale, mille Issand vandega nende vanemaile on tõotanud neile anda, ja sina pead andma selle neile pärisosaks! 8Ja Issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!”

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

/Parast vaikset patutunnistust võib lugeda/: 1. Johannese kiri 1:9

9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve

Aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armuaja eest Maarjamaal. Tänu inimeste eest, kes läbi aegade on olnud Jeesuse saadikud, kes rõõmusõnumi tulevasest Jumalariigist on vastu võtnud ning seda ustavalt edasi annavad. Tänu Kristusele, kes jätkuvalt palvetab meie eest. Tänu Pühale Vaimule, kes meid pühitseb igaks heaks tööks ning meie usku alal hoiab ja rohkendab. Tänu igavese elu eest. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse, karjaste ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname Jumalat selle suure armu ja eesõiguse eest remontida Nõmme Rahu kirikut. Tänu kirikuremondi kauni tulemuse eest. Tänu inimeste eest, kes panustasid Nõmme Rahu kiriku remonti aega ja raha. Tänu inimeste ees, kes teenivad koguduse erinevates valdkondades. Täname kõigi eest, kes on toetanud kogudust oma aja, annete või rahaga. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Miika raamat 6:8

8Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 10:1-12

1Aga pärast seda määras Issand veel seitsekümmend [kaks] ja läkitas
nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. 2Ta ütles neile: “Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele! 3Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. 4Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel! 5Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: “Rahu olgu sellele kojale!”
6Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. 7Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest
tööline on oma palka väärt! Ärge käige ühest majast teise! 8Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, 9ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile: “Jumala riik on teie lähedal!” 10Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge: 11″Ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal!” 12Ma ütlen teile: Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Issand, aita meil igal ajal ja igas olukorras olla Sinu rahu saadikuteks. Anna meile õigeid sõnu ning täida meid palvemeele, usalduse  ja armastusega. Aita, et toetuksime igal ajal ja igas olukorras Kristusele. Hoia meie silme ees igavene elu! Palume Jumalalt õnnistust toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende perede eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume jätkuvat õnnistust Toidutare projektile, kus ihu- ja hingetoitu saavad Nõmme vähekindlustatud inimesed, 80. klubile, piiblitundidele, hingehoiuvalvele, pühapäevakoolile ja 5. novembril algavatele leeritundidele ning koguduse muusikatööle. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis, Ilumäel. Palume õnnistust Lunastaja kirikule ja seal toimuvale.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast kolosslastele 1:9-11

9Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, 10et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises
11ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Kingi palun jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi aga ka kõik lasteaiad, koolid ja ülikoolid, et Issanda hea ingel võiks varjata ja hoida nii õpilasi kui õpetajaid.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Pauluse kirjast koloslastele 4:2a

2Palvetage püsivalt!

Palvetame kõigi eest, kes vajavad meie palveid ja abi. Kinkigu Issand ise silmi märkama neid, kes mures, üksikud või masenduses. Aita aidata. Palume püsivust oma palveellu ning piiritut usaldust Jumala tahte taipamiseks ja tänuga vastu võtmiseks.