Palveleht 6.-12. detsember 2020

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb kirkuses

 

Kiitus ja ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Luuka evangeelium 21:28b

tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

 

Jesaja 44:6-8

6Nõnda ütleb Issand, Iisraeli kuningas, ja tema lunastaja, vägede Issand:
Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole muud Jumalat kui mina.
7
Kes on minu sarnane? See hüüdku, jutustagu sellest ja kandku mulle ette! Sest ajast kui ma seadsin muistse rahva ja tulevased sündmused, jutustagu nad neile sellest, mis on tulemas.
8
Ärge värisege ja ärge kartke! Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete mu tunnistajad.  Kas on muud Jumalat kui mina?

Ei, muud kaljut ei ole, mina küll ei tea!

                                        

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

 

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

                                       

 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat./Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu advendiaja ning armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname, Kuningas Kristuse eest. Täname Tema  Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja koguduse liikmete eest. Täname leerilaste eest, kelledest ristimise ja konfirmatsiooni kaudu saavad meie koguduse värsked liikmed. Täname nende inimeste eest, kes annetustega abiks on. Täname kõikide eest, kes jätkuvalt kannavad palvekätel kirikut ja selle liikmeid. Täname sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

 

Aeg eestpalveteks                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 5:7-11

7Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma.
8Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal!

9Vennad, ärge nurisege üksteise vastu, et teie üle ei mõistetaks kohut!

Vaata, kohtunik seisab ukse ees!
10Vennad, võtke prohveteid, kes on rääkinud Issanda nimel,
kurja kannatamise ja pika meele eeskujuks.
11Vaata, me kiidame õndsaks kannatlikke. Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja armuline.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 80:2-3;15-16;19-20

Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Kes Joosepit juhid nagu lambaid,
kes istud keerubite peal, hakka kiirgama!
3 Ärata oma vägevus Efraimi, Benjamini ja Manasse ees ning tule meid päästma!
15Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud
16ja istikut, mille su parem käsi on istutanud,

võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud!

19Siis me ei tagane sinust! Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime!
20Issand, vägede Jumal,uuenda meie olukord,lase paista oma pale,siis oleme päästetud!

Palume Jumala hoidmist, õnnistust ning ja kannatlikku ja lootvat meelt ka alanud kirikuaastal igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita ja valmista meid palun alanud advendiajal Sind taas vastu võtma. Anna palun meile aega vaikseks jääda, et kohtuda iseenda ja Kolmainu Jumalaga.  Kingi meie usuellu sel advendiajal vaimulikku kasvu. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Marek Alveuse ja tema pere. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Palume Issanda hoidmist, saatmist ja õnnistust leerilastele ning palume, et iga koguduse liige võiks leida oma koha meie koguduse keskel. Palume Jumala õnnistust ja hoidmist kõikidele advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja  kontsertidele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 17:20-24

20Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik,
siis vastas ta neile: “Jumala riik ei tule ettearvatavalt
21ega öelda: “Ennäe, siin!” või “Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!”

22Aga oma jüngritele ütles ta: “Päevad tulevad, mil te ihaldate
näha üht Inimese Poja päevist, ja ei saa näha.
23Siis öeldakse teile: “Ennäe, siin!” või “Ennäe, seal!”

Ärge minge välja ja ärge jookske selle järele,
24sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast

teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Ole, Issand, kõikide inimestega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt aga ka nendega, kes seda abi isegi igatseda ei oska. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse ning Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jpt. Ole kõikidega kes töötavad Covid-19 eesliinil: arstide, õdede, sanitaridega, hooldajatega, müüjatega, kassapidajatega, piirivalvuritega, politseinikega, kiirabitöötjatega, covid-19 proovide võtjatega, bussi- ja taksojuhtidega, kasvatajate, õpetajate ja õppejõududega jpt.

        

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

 Palume Jumalalt püsivust palveks ning jõudu, rahu ja lootust.