Palveleht 7.- 13. aprill 2024  

Nädala teema: Ülestõusnu tunnistajad

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele palve ülistusosas toetuda: Apostlite teod 24:26b-33

26 meile on läkitatud see päästesõna. 27Sest Jeruusalemma elanikud ja nende ülemad ei tundnud teda ära, ja saatsid nõnda oma kohtuotsusega täide prohvetite ütlused, mida igal hingamispäeval loetakse, 28ja ühtegi surmasüüd leidmata palusid nad Pilaatust, et ta hukataks.
29Ja kui nad olid täitnud kõik, mis temast oli kirjutatud,  võeti ta ristipuult maha ja pandi hauda. 30Jumal aga äratas ta surnuist üles. 31Ta oli palju päevi nähtav neile, kes koos temaga olid tulnud Galileast üles Jeruusalemma. Needsamad on nüüd tema tunnistajad rahva ees.
32Ja meie kuulutame teile rõõmusõnumit isadele antud tõotusest, 33et Jumal Jeesust üles äratades on täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile – nagu ka teises laulus on kirjutatud: “Sina oled mu Poeg, täna ma olen su sünnitanud.”

1.Peetruse kirjast 1:3

3Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist,

Patutunnistus – vaikne palve.  /Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Kirjakoht, millele võib vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, 

kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!  

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda 1. Johannese kirjast 1:7
7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname, et tohtisime vaimus kaasas olla Kristuse kannatustele, ristilöömisele ja surnuist ülestõusmisele. Täname, et ristimissakramendi eest, mis meid on puhastanud ja Kristusega kokku liitnud. Täname püha armulaua eest, kus Kristus teenib meid oma ihu ja vere läbi ning kus me saame osa Kristusest endast. Täname inimeste eest, kes koguduse toimimisse oma hea osa on andnud. Oleme südamest tänulikud iga koguduse liikme, kaasöölise ja vaimuliku eest, Täname kõigi eest, kes kogudust palvekätel kannavad ja nendegi eest, kes nõu ja jõuga abiks on. Aitäh meie sõpruskoguduste eest. Tänu pühapäevakooli- ja leerilaste eest. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 8:12-13

12vaid külv peab õnnestuma: viinapuu annab vilja, maa annab saaki, taevas annab kastet, ja selle kõik annan ma pärisosaks selle rahva jäägile. 13Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu nõndasamuti – kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad!

Palves Jumala ette kanname iseendid, oma pereliikmed ja lähedased.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 24:36-49

36Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: “Rahu olgu teile!” 37Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. 38Ent tema ütles neile: “Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? 39Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja  vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!” 40Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. 41Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: “Kas teil on siin mingit söögipoolist?” 42Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala, 43ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. 44Siis ütles Jeesus neile: “Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin,   kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.” 45Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama 46ja ütles neile: “Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. 47Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. 48Teie olete nende asjade tunnistajad. 49Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”

Palume, et Jumal õnnistaks igat koguduse liiget, töötegijat, koguduse juhatust ning nõukogu. Palume ülestõusmispüha aega jäävad jumalateenistused, palvused ning ametitalitused Issanda hoolele. Palume, et Jumal ise kinnitaks meie usku Kristusesse, kes on oma ristisurmaga toonud igavese elu. Hoidku Issand meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks kaasinimest ja kogudust. Palume Jumalalt tervist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal ja kinnitamas kõiki, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse tõstame koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ja aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere. Palvetame leerilaste eest. Palvesse kanname meie sõpruskogudused Ilumäel, Ashimis, Kuopios, Riias ja Destinis. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 116:1-9

1Ma armastan Issandat, sest ta kuuleb mu häält ja mu anumist, 2sest ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan teda appi oma eluaja. 3Surma võrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind, ma sattusin ahastusse ja muresse. 4Aga ma hüüdsin appi Issanda nime: “Oh Issand, päästa mu hing!” 5Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on halastaja. 6Issand hoiab kohtlasi; ma olin nõder ja tema aitas mind. 7Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud! 8Sest sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jala komistusest. 9Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Kanname palvesse presidendi, valitsuse, riigikogu, Nõmme linnaosavanema ning kõik, kes rahva teenistuses. Palvetame piiskoppide, kõigi vaimulike ning iga koguduse liikme eest. Palume inimeste eest, kellel endil või kelle lähedastel on tervisemuresid. Olgu Issanda hea ja armuline Vaim neile eriliselt lähedal, tervendamas ja rahu toomas. Palume lootust, jõudu ja elutahet ülalt ning hoia meie kõigi silme ees alati igavene elu. Palume tröösti leinajatele. Kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, koolid ja lasteaiad, kaplanaadid, Misjonikeskuse, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik, Kristlike Raudteelaste Ühingu jt. kiriku asutused. 

Eestpalve palverühmade eest Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 7:7

7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse 

Palume palveks usaldust, tahet, rõõmu ja jõudu.