Palveleht 7. – 13. jaanuar 2024  

Nädala teema: Ristimise and

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, mille võib palve ülistusosas toetuda: 1. Moosese raamat 9:12-16

9“Mina, vaata, teen lepingu teiega ja teie järglastega pärast teid, 10ja iga elava hingega, kes teie juures on: lindudega, kariloomadega ja kõigi metsloomadega, kes teie juures on, kõigiga, kes laevast välja tulid, kõigi maa loomadega. 11Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.”12Ja Jumal ütles: “Lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks, on see: 13ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. 14Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, 15siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel kõiges lihas, ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. 16Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas.”

Pauluse kirjast galaatlastele 3:23-29

23Aga enne usu tulekut me olime Seaduse valve alla suletud kuni usu ilmumiseni tulevikus.
24Nõnda siis on Seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust.
25Aga et usk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meelevalla all. 26Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, 27sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. 28Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. 29Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuse palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistuspalvet võib lugeda: 1. Johannese kirjast 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada palves Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu, et Kristus andis käsu ristimiseks ning ristimise kaudu saame Jumala lasteks ning tohime kuuluda Jumala perekonda ning pärida Kristuses igavene elu. Täname Jumalat looja ja alalhoidjana. Täname Jeesust Kristust päästja ja igavese elu toojana. Täname Püha Vaimu, kes kingib meile usku ja täidab meid oma heade andidega. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname vaimulike ja koguduse liikmete eest. Täname sõpruskoguduste eest. Täname pere, sõprade ja sugulaste eest. 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri roomlastele 8:14 

14Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 89:19-22; 27-30

19Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas. 20Kord sa rääkisid nägemuses oma vagadega ning ütlesid: “Ma olen pannud abi sangari kätte, ma olen valitu suureks tõstnud rahva hulgast. 21Ma olen leidnud Taaveti, oma sulase, oma püha õliga olen ma tema võidnud. 22Teda toetab mu käsi kõvasti ja mu käsivars tugevdab teda. 28Ent mina teen ta esmasündinuks ning kõige kõrgemaks kuningaks üle ilmamaa. 29Ma hoian oma helduse temale igavesti ja mu leping temaga jääb püsima. 30Ma sean tema soo igaveseks ja tema aujärje nii kauaks kui taeva päevad.

Palume Jumala hoidmist ja õnnistust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita Issand, et selgi aastal paneksime kõik oma usu, usalduse ja lootuse Kolmainu Jumalale. Palume, et Issand hoiaks meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Kristuse käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume tröösti leinajatele. Olgu Jumala Püha Vaim lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning koguduse abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvesse kanname koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere ning kõik juhatuse liikmed ning nende pered. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 3:15-18; 21-22

15 Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. 
16 Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. 17 Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.” 18 Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmusõnumit. 21Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes 22ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja taevast kostis hääl: “Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!”

Palvetame Eestimaa ja kõigi siin elavate inimeste eest. Palume palju armastust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku peapiiskopi, piiskopid, valitud piiskopid, kirikuvalitsuse liikmed, kõik kogudustes ja kaplanaatides teenivad vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Palume lootust ja abi kõikidele inimestele, kes on sunnitud oma kodust või kodumaalt põgenema sõdade, looduskatastroofide või vägivalla tõttu. Palume sõja lõppu Ukrainasse ning Pühale Maale ning õiglast rahu. Õnnistust palume peredele, et peredes võiksid olla üksteisest toetavad suhted ning üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Jumala lähedust ja turvatunnet palume üksikutele inimestele.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18

18tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!

Palume Jumala õnnistust igale palvetajale, jätkuvat palvemeelt ja rohket tänu Jumalale!

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.