Palveleht 7. – 13. mai 2023

Nädala teema: Taevariigi kodanikuna maailmas

 

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist: Psalm 98:2-9

2Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.
3Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. 4Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale! 5Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega! 6Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! 7Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad! 8Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos 9Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale; ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses.

 

Johannese evangeelium 17:6-10

6Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad, ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest, 8sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest, ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. 9Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. 10Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma, ning mina olen kirgastatud nendes.

 

Patutunnistus – vaikne palve.         

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses palves toetuda on: Psalm 25:11

11Oma nime pärast, Issand, anna andeks mu süütegu, sest see on suur!

 

Pärast vaikset patukahetsuse palvet võib lausuda: 1. Johannese 1:7

9 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

Tänupalve – aeg, mil tänada palves Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname, et ristimise läbi oleme saanud Taevariigi kodanikeks. Täname, et Kristus on oma surma ja ülestõusmise kaudu toonud meile igavese elu. Tänu, et võime usu kaudu Kristusesse igavesest elust juba siin, maises elus, osa saada. Täname, et Kristus ise palvetab meie eest. Täname, et meil on palveid kuulev Jumal. Tänu Jumala Sõna ja Sakramentide eest. Toome tänu pühapäevakooli aasta eest – iga lapse eest, pühapäevakooli õpetajate ning perede eest. Tänu sõpruskoguduste eest.

 

 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast roomlastele 8:9-11

9Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma. 10Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu. 11Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

 

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja 32:15-20

15kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. 16Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. 17Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. 18Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus 19 kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. 20 Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta. 

Palvetame Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Palume, et kannatused ja katsumused tooksid meid Kristusele lähemale. Palume tröösti leinajatele. Palume Jumala ligiolu kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma; kinkigu Issand usku ja usaldust, et meie igavene kodu on taevas. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest ning aseesimehe Andra Indriksoni ja tema pere eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Riias, Destinis ning Ilumäel.

 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 98:1

1Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame, et oskaksime näha neid suuri ja ka väikseid imesid, mis meie elus igapäevaselt sünnivad. Palvetame, et meiegi rahva hulgas võiks olla jätkuvalt neid, kes ennast kõiges Kristuse hoolde usaldavad. Palvetame Jumala varju alla Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Õnnistust palume EELK Usuteaduse Instituudile, saatku Issand ise uusi inimesi õppima ning andku jõudu neile, kes UIs õpivad ja töötavad. Õnnistust palume Misjonikeskusele, Laste- ja Noorsootöö Ühendusele, ajalehele Eesti Kirik, erinevatele kaplanaatidele jpt. Palume õnnistust Euroopa Vaimulike Juhendajate kokkutulekule 10.-15. mail Eestis. Palume sõja lõppemist Ukrainas, et õiglane rahu võiks sündida ning ukrainlased saaksid hakata oma maad ülesse ehitama. Palume inimeste pärast, kes on sõja tõttu traumeeritud; olgu Jumala vaim tervendamas neid ihu ja hinge poolest. Palume rahu pärast kogu maailmas ning rahu rahututesse südametesse. Palume Looja hoolde kogu loodu.

 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

Palume õnnistust igale palvetavale inimesele. Palume, et meil oleks meeles see vana tõde, et enne kui räägime kellelegi Jumalast, kõneleksime enne palves Jumalale sellest inimesest. Vaid Jumal suudab inimeste südameid muuta ning sinna usku kinkida. Andku Issand püsivust meie palveellu ning avatust ja usaldust lubada end Jumalal vormida ja uue jõuga täita.

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.07