Palveleht 8. -14. oktoober 2023  

Nädala teema: Igapäevane leib

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat. 

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist millele võib selles palveosas toetuda: Psalm 104:1,13-14,24,27-28,33

Kiida, mu hing, Issandat! Issand, mu Jumal, sina oled väga suur, austuse ja iluga oled sa ennast riietanud. 13 Sa joodad mägesid oma ülemistest tubadest; sinu tööde viljast toidab ennast maa. 14 Sa lased tärgata rohu loomadele ja orased inimeste tarbeks, et tuua leiba välja maa seest 24 Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid. 27 Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal. 28 Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head.

33 Ma tahan laulda Issandale oma eluaja ja mängida oma Jumalale, niikaua kui ma olen elus. 

Joeli raamat 2:21-27 

21 Ära karda, maa! Hõiska ja rõõmusta, sest Issand teeb suuri asju! 22 Ärge kartke, välja loomad, sest kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma, viigi- ja viinapuud kannavad külluslikult! 23 Ja teie, Siioni lapsed, hõisake ja rõõmustage Issandas, oma Jumalas, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla,
varajase ja hilise vihma nagu ennegi! 24 Siis saavad rehealused täis nisu ning tõrred voolavad üle veinist ja õlist. 25 Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud, vastsed,
mardikad ja röövikud – see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale. 26 Te saate küllalt süüa, te sööte kõhud täis, ja kiidate Issandat, oma Jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. 27 Ja te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel, et mina, Issand, olen teie Jumal ja ei keegi teine. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. 

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele vaikses patutunnistuspalves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

 9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Tänu Jumalale, kes jätkuvalt hoolitseb meie eest ning õnnistab me elu ja tööd. Tänu tänavuse saagi eest! Tänu Jumala Sõna ja pühade sakramentide eest ning tänu jätkuva armu eest neist osa saada. Tänu kodukoguduse, koguduse liikmete ja vaimulike eest. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 145:15

15Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 6:25-34

25 Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas? 26 Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? 27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? 28 Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra, 29 aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. 30 Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised! 31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või „Mis me joome?” või „Millega me riietume?” 32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. 33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! 34 Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast. 
Palume Jumala hoidmist ja õnnistust koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume, et Issand oleks jätkuvalt meile tõeliseks Eluleivaks. Palume, et näeksime ligimest nii kaasinimestes, kui iseendas ning armastaksime ja palvetaksime usaldades alati Issanda poole. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume Jumalalt õnnistust toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume kõigi eest, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma. Palume tröösti leinajatele. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere eest ning abiõpetaja Marek Alveuse ja tema pere eest. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. Palume õnnistust kõikidele jumalateenistustele, palvustele ning ametitalitustele, leeri- ja pühapäevakooli rühmadele.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 1. kirjast Timoteusele  6:6-10

Ent jumalakartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. 7 Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. 8 Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. 9 Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad
inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. 10 Jah, kõige kurja juur on rahaarmastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. 

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Jätkuvalt kanname palvesse Usuteaduse Instituudi, kirikukoolid ja üldhariduskoolid ning lasteaiad ja lastehoiud. Õnnistust palume kiriku allasutustes töötavatele inimestele. Jumala õnnistust palume kristlastele, kes asuvad konfliktipiirkondades või paikkondades, kus inimesi nende usu ja veendumuste pärast taga kiusatakse. Palume sõja lõppu Ukrainas ning õiglast rahu, et Ukrainlased saaksid taas hakata oma maad ülesse ehitama ning sõjapõgenikud saaksid hakata tagasi koju tagasi naasta. 

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast Timoteusele 4:4-5

4Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga, 

5sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.

Palume, et meiegi elu oleks pühitsetud Jumala Sõna ja palve läbi.