Palveleht 9.– 15. juuli 2023

Nädala teema: Issanda teenistuses


Kiitus ja ülistus – ülistame selles palveosas Jumalat. 
Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Kohad Piiblist, mida võib võtta ülistuspalve aluseks: Psalm 145:3-7
3 Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu! 4 Rahvapõlv ülistab
rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. 5 Sinu võimsuse toredat
hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. 6 Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma
jutustan sinu suurtest töödest. 7 Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle
hõisatagu!


Pauluse kirjast efeslastele 2:19-22
19 Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala
kodakondsed, 20 ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on
Kristus Jeesus ise.  21 Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks
Issandas 22 ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus. 


Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3
3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!


Vaikse palveosa võib lõpetada toetudes kirjakohale: 1. Johannese kiri 1:7
7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel
ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.


Tänupalve – aeg tänada Jumalat. 
Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.
Täname Jumalat armu- ja rahuaja eest meie maal. Täname, et Issand  kutsub jätkuvalt oma
teenistusse. Tänu, et tema varustab, korrigeerib ja täidab meid vajadusel uue jõuga. Tänu
Jumalale, et on neid, kes Kristuse kutset kuulevad ning sellele järgnevad. Tänu Jumala Sõna
ja pühade sakramentide eest. Täname oma kodukoguduse eest, vaimulike ja koguduse
liikmete eest. Tänu jumalateenistuste ja kiriklike talituste eest ning jumalateenistuste
raadioülekannete eest pereraadios. Tänu suveaja eest!
 
Eestpalve aeg                                                                                                                 
Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 2:19
19 Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised,
vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed.
Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.


Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest
Kirjakoht Piiblist, millele palves toetuda on: Matteuse evangeelium 16:13-19
13 Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad
inimesed Inimese Poja olevat?” 14 Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese,
teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.” 15 Tema küsis neilt: „Aga teie,
kelle teie ütlete minu olevat?” 16 Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala
Poeg.” 17 Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle

ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. 18 Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus
ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. 
19 Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka
taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.”
Palume Jumala hoidmist, õnnistust ja kosutust igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse
juhatusele ning nõukogule. Aidaku Issand ise, et kuuleksime Tema kutset ning tuleksime
Issanda teenistusse. Palume Jumalalt õnnistust, et suudaksime toetada nii kaasinimest kui
kogudust. Palume tervist kõigile, kes seda vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad
kannatused, katsumused või haigused võiksid tulla meile imeliselt kasuks ning tuua meid
Kristusele lähemale. Ole ligi ning hoia reisil või puhkusel olevaid inimesi. Palume Jumalalt
tröösti leinajatele. Ole lähedal kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma.
Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Marek Alveuse ja
tema pere eest. Eestpalvesse tõstame meie koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning
aseesimehe Andra Indriksoni ning nende pered. Õnnista palun kõiki Nõmme Rahu koguduse
töötegijaid ning palume neile kõikidele kosutust ja uue jõu kogumist suvekuudesse.
Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. 
          
Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest
Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hesekieli raamat 2:1-8
2 Kui ta minuga rääkis, siis tuli mu sisse Vaim ja pani mind jalgadele seisma; ja ma kuulsin
teda, kes minuga rääkis. 3 Ta ütles mulle: „Inimesepoeg, mina läkitan sind Iisraeli laste
juurde, vastupanija rahva juurde, kes on mulle vastu pannud; nemad ja nende vanemad on mu
vastu üles astunud otse tänase päevani. 4 Neil lastel on jultunud näod ja paadunud südamed;
ma läkitan sind nende juurde ja sa pead neile ütlema: Nõnda ütleb Issand Jumal; 5 ja kuulaku
nad või ärgu kuulaku – nad on ju vastupanija sugu -, nad peavad siiski teadma, et nende
keskel on olnud prohvet.  6 Aga sina, inimesepoeg, ära karda neid ja ära karda nende sõnu,
kuigi nad on tõrksad ja hülgavad sinu ja sa pead elama skorpionide seas! Ära karda nende
sõnu ja ära kohku nende ees –  nad on ju vastupanija sugu -, 7 vaid sina räägi neile minu sõnu,
kuulaku nad või ärgu kuulaku – nad on ju vastupanijad! 8 Aga sina, inimesepoeg, kuula, mis
mina sulle räägin! Ära ole vastupanija nagu see vastupanija sugu! Ava oma suu ja söö, mis
mina sulle annan!” 
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid,
kirikuvalitsuse, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme. Palume Jumala
õnnistust presidendile, valitsusele, riigikogu liikmetele ning kõigile, kes seatud rahva
teenistusse. Kingi, armas Issand, lootust, jõudu ja elutahet ülalt kõikidele inimestele.  Palun
hoia meie kõigi silme ees ikka ja alati Jeesus Kristus ning Temas olev igavene elu. Palume
sõja lõppu Ukrainas ja õiglast rahu ning palume, et ukraina rahvas saaks elada rahus oma
maal ning sõjapõgenikud saaksid seejärel soovi korral oma kodumaale naasta.


Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest
Kirjakoht Piiblist, millele palves toetuda on: Pauluse 1. kirjast tessalooniklastele 5:18
18 tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Palume õnnistust igale palvetajale, palvemeelt ja tänu toomist Jumalale! Täname Teda, kes
kuuleb meie palveid ja on alati meie kõrval ning aitab. Aitab vajadusel meil endil sisemiselt
teiseneda või koguni uueks saada, ka siis kui välised olud meie ümber võivad jääda endiseks.