Palveleht 9.- 15. juuni 2024  

Nädala teema: Kutse Jumala riiki

Kiitus ja ülistus – selles palveosas kiidame ja ülistame Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Kohad Piiblist, millele ülistuspalves võib toetuda: Psalm 18:17-20, 26-29

17Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest.
18Ta päästis minu mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust. 19Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Issand oli mulle toeks.
20Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel. 26Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu; 27puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks. 28Sest sina päästad viletsa rahva, aga alandad suurelised silmad.
29Sest sina süütad mu lambi; Issand, mu Jumal, valgustab mu pimedust.

Matteuse evangeelium 11:28

28Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud,

ja mina annan teile hingamise!

Patutunnistus – vaikne palve.

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ 

Vaikses patutunnistuse palves võib toetuda Psalmile 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda,
kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset palvet võib lugeda 1. Johannese kirjast 1:7

7Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. 

Tänupalve – aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu jätkuva armu- ja rahuaja eest meie kodumaal. Täname, et Kristus kutsub meid jätkuvalt oma Jumala riiki ning Tema kaudu on meil pääs Tema kuningriiki avatud. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Täname kodukoguduse ning koguduse liikmete, töötegijate ning vaimulike eest. Eriliselt täname koguduse õpetaja piiskop Ove Sanderi eest, kes on 25 aastat Nõmme Rahu kogudust teeninud ning lõpetab oma teenistuse Nõmme Rahu koguduse õpetajana ning siirdub 10. juunist Nõmmelt uute tööde ja kohustuste juurde. Täname kõikide koguduse liimete ja kogudust toetanud inimeste eest, kes on 25 aasta jooksul oma hea osa koguduse toimimisse andnud ning Jumalriigi tööd ustavalt edasi viinud. Täname koguduse uue õpetaja ja hingekarjase Marek Alveuse ja tema pere eest. Suurim tänu kuulugu Jumalale! 

Eestpalve aeg                                                                                                                 

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest 

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 9:57-62

57 Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele:  „Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.” 58 Ja Jeesus ütles talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” 59 Teisele ütles ta: „Järgne mulle!” Aga see ütles: „Luba mul enne minna matma oma isa!” 60 Ent tema ütles talle: „Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!” 61 Aga ka üks teine ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!” 62 Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!” 

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Heebrea kirjast 12:1-6

1 Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu! 2 Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. 
3 Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. 4 Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes! 
5 Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb: „Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib! 6 Sest keda Issand armastab, seda ta karistab, ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab.”
Palves palume Jumala õnnistust ja hoidmist igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele, nõukogule, revisjonikomisjoni liikmetele ja sinodi saadikutele. Palume, et meil oleks millega toetada nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda igatsevad ja vajavad. Aita, et meile elus osaks saavad kannatused ja katsumused võiksid viia meid alati Kristusele lähemale. Palume, et Jumal oleks reisil olevate inimestega ning hoiaks neid. Palume tröösti leinajatele. Ole ligi kõigile, kes valmistuvad Kristusega palgest palgesse kohtuma ning kingi kindlat usku, et meie jääv kodu on taevas. Palvetame piiskop Ove Sanderi ja tema pere eest ning tõstame palvesse koguduse õpetaja Marek Alveuse ja tema pere. Tervist, lootust ja rohket Jumala õnnistust palume koguduse juhatuse esimehele Meelis Pirnile ja aseesimehele Andra Indriksonile ning nende peredele. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Ashimis, Destinis, Riias ning Ilumäel. 

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Hesekieli raamatust 33:30-33

30 Ja sina, inimesepoeg! Su rahva lapsed räägivad sinust seinte ääres ja kodade lävel ning ütlevad isekeskis üksteisele nõnda: „Tulge ometi ja kuulake, milline sõna nüüd tuleb Issandalt!” 31 Nad tulevad su juurde, nagu rahval on viisiks tulla, ja nad istuvad su ees nagu minu rahvas ja kuulevad su sõnu, aga nad ei tee nende järgi; sest neil on meelitused suus, nad teevad nende järgi ja nende süda ajab taga omakasu. 32 Ja vaata, sa oled neile nagu armastuslaul, ilus kõlalt ja kaunisti kanneldatud: nad kuulevad küll su sõnu, aga nad ei tee nende järgi. 33 Aga kui see täide läheb, vaata, see läheb täide, siis saavad nad teada, et nende keskel on olnud prohvet.” 
Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palvetame, et Kristuse tundmist ja usaldamist oleks enam. Palvesse kanname inimesed, kes on seatud rahva teenistusse. Palvetame Jumala kätte meie peapiiskopi, piiskopid, kirikuvalitsuse liiked, kõik koguduste ja kaplanaatide vaimulikud, koguduste töötegijad ning iga koguduse liikme. Palume õiglast rahu Ukrainasse ja Pühale Maale. Olgu Jumala Püha Vaim aitamas, toetamas ning rahu ja lootusega täitmas inimesi sõja- ja konfliktipiirkodades ning looduskatastroofide keskel. Palume Jumalalt andestust inimetegevusest põhjustatud kannatuste pärast kogu loodule.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: 

Pauluse kirjast efeslastele 6:18a

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus.

Palume Jumalalt armastust, et oleksime alati Vaimus ja palves Jumalaga.