Päeva Sõnum. nr 64. 17. – 23. detsember 2017

VALMISTAGE ISSANDALE TEED

17. – 23. detsember 2017

Advendiaja 3. pühapäev

Pühapäeva keskmes on Ristija Johannes. Tema kutse patukahetsusele ja meeleparandusele puudutab meidki. Johannes osutab Jeesusele kui Jumala Tallele, kes kannab ära maailma patu. Sel-lele Kristuse toodud lunastusele lootes saab inimene tunnistada oma pattu. See on peamine jõulude-ks valmistumises – jõulupaastus.

Johannes oli märgiks, et prohvetite ennustused olid täitumas: Päästja pidi peagi saabuma. Kristuse tegevuses täitusid lunastuse aja märgid. Samal kombel tuleb Ta alati oma koguduse keskele sõnas ja sakramentides, lunastuse annid kaasas. Sellele Kristuse “vaimulikule tulemisele” viitab ka pühapäeva ladinakeelne nimi adventus spiritualis et sanctificationis.

Meelespeetav kirjakoht: Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a

Ei ole olemas teed Jumala juurde, küll on aga olemas Jumala tee meie juurde. See tee on raja-tud selleks, et meie pääseksime patu vangipõlvest. Jumala tee inimlaste juurde manifesteerub keset ajaloo tõuse ja mõõnu.

Jumala plaanidel on universaalsem iseloom. Ta ilmutab end ikka ja jälle rõhututele. Meie oo-tuste keskmes on laps sõimes, kelle ilmumise saladuse lävel me seisame. Nagu apostel Paulus ütles: “Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.” (Fl 2.5-8)

Ta tuleb inimesena, saades inimese sarnaseks. Mitte inimest ei ülendata Jumalaks, vaid Jumal saab inimeseks. Ta tuleb maises kuues. See advendisõnum on meile lapsepõlvest tuttav.

Ja siiski osutab selle sõnumi vastuvõtmine aeg-ajalt raskeks. Kas see trööstib meid surma üksinduses ja valus? Kas see kannab meid kahtlustes ja Jumalast kauges eluvoolus? On vaja suurt usku, et sellest trööstist osa saada. Isegi kui meie ei näe endi ees mingit teed, jääb Jumala tee meie juurde ikkagi avatuks.

Elava Jumala eesmärk on jõuda minu ja sinuni.

Süüdake kolmas küünal – RÕÕMU KÜÜNAL.

Palvetagem: Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid kord Ristija Johannese tunnistama Sinu Poja tulemist ja valmistama Talle teed. Pööra meie kangekaelsed südamed järgima Sinu tahet, et me Kristuse tulemisest maailmale tunnistaksime ja Talle teed valmistaksime. Kuule meid Jeesuse Kris-tuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

* * *

 

RISTIJA JOHANNES VALMISTAS TULIJALE TEED INIMESTE SÜDAMES

Pühapäev – 17. detsember

Ristija Johannes lausus: “Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.” Jh 1:23

Ristija Johannes ei väitnud ega võinudki väita, et ta on Messias või keegi suurtest Vana Tes-tamendi kujudest, kes juutide uskumumuste kohaselt enne Messia tulekut pidid surnuist üles tõus-ma. Vastupidi, kui juudid saatsid preestrid ja leviidid selle mälestusväärse nädala esimesel päeval Johannest küsitlema, kinnitas Johannes igasuguste reservatsioonideta ja sügavas alanduses, et ta pole ei Kristus, ei Eelija ega ka prohvet, kelle Jumal tõotas äratada teise Moosesena (vt 5Ms 17:15). Johannes pidas ennast tagasihoidlikult hääleks, kuigi mitte vähemaks kui hääl, mis kuulutas Iisraeli vabastamist Paabeli vangipõlvest (vt Js 40:3).

See oli ühtaegu karm ja trööstiv hääl. See kuulutas kõrbes valjult maailma vajadustest ja osutas Temale, kes üksi võib neid rahuldada. Kuid see hääl kutsub ka üles valmistama teed Tema tulekuks, kõrvaldades kõik, mis käitumises kõverad ja maailmavaates kitsast – nii nagu pöörduvad inimesed kõveralt kitsalt kõrbeteelt kuninglikule, laiale ja sirgele maanteele.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: “Sina, Issand, tunned mind, näed mind ja katsud läbi mu südame.” (Jr 12:3) Jeesus annab Johannesele tema tõelise tähenduse. Ükski inimene pole see, mida ta iseendast arvab. Ta on ainult see, kelleks Jeesus teda peab.

* * *

 

JUMAL TULEB!

Esmaspäev – 18. detsember

Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale! Js 40:3 

Babüloni orjadele oleks palju lootust andnud teadmine, et ühel päeval saavad nad vabaks ja Jumal ise saabub võidukalt Jeruusalemma. Kuid mida tähendab “Issandale tee valmistamine” meile ja kuidas me seda teeme?

Kui süveneme sellesse kirjakohta, hakkame rohkem aru saama vanast tavast, kui enne kuninga külastust saabusid tema esindajad. Võib kujutleda, mida need esindajad tegid, kuid arvatavasti oli neil palju tegemist. Oli vaja linn ära koristada – et kuninga tulekul oleks kõik hiilgavalt puhas.

Märkimisväärne on, et Ristija Johannese üleskutset valmistada Issandale teed mainitakse kõi-kides evangeeliumides (vt Mt 3:3; Mk 1:2,3; Lk 3:4; Jh 1:23). See pole materiaalne tee, see on vai-mne valmistumine, et lasta Jumalal tulla meie südamesse.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Veeda aega Jumalaga ja luba Tema vaimul valgustada asju, millega koos oled elanud ja mis on võib-olla takistanud Tema hiilgusel läbi sinu välja paistmast. Võib-olla soovid kellegagi rääkida ja palvetada sellest, kuidas asjad on.

* * *

 

ÜKSILDASE PALVE

Teisipäev – 19. detsember

Issand kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole. Ps 85:9  

Lugedes prohvet Habakuki 2:1 leiame, et kui ta oma kaebuse oli välja valanud, siis otsustas ta oodata Jumala vastust. Ka meie, olles oma soovi Jumalale avaldanud, peaksime jääma ootama. Aga ega me ei taha nii kergesti rahuneda. Ootamine eeldab meie otsust. See tähendab kogu tähelepanu suunamist Jumalale. Pärast palvet ei tohi me tähelepanu suunata endale. Vaidlust ja arutelu endaga takistab Jumala hääle kuulamist.

Õppigem oma palvetele ootama vastuseid Jumalalt. Usklikel võib tekkida palve vastuste osas halbu harjumusi. Palume, kuid ei ootagi, et see midagi annaks. Nii õpime paluma usuta palveid. Küll aga peaksime ootama, et Jumal teeks midagi meie palve peale!

Teine viga, mis teeme, seisneb selles, et palume küll Jumalat, aga siis võtame asjaajamise enda kätte. Issand on pidanud korduvalt näitama, et koorem tuleb veeretada temale. Kui sinul on see sel-gus, et Jumal korraldab sinu asju, siis oota, sest tema toimetab kõik hästi. Kõige selgemad vastused on need, mis tulevad Sõna kaudu.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Tuletame meelde, mida ütleb Piibel meie probleemi kohta. Palume, et Püha Vaim ise seda meenutaks.

* * *

 

VIIMASED SÕNAD OLGU JUMALA ÜLISTUSEKS

Kolmapäev – 20. detsember

Ainsale, targale Jumalale – Temale olgu kirkus igavesti Jeesuse Kristuse läbi! Aamen. Rm 16:27

Jumala tarkus on ainulaadne ja ületamatu, seepärast ütleb Paulus: “Ainsale targale Jumalale olgu au.” Ainus au, mis on Jumalale vastuvõetav, on “Jeesuse Kristuse läbi”. Austamise kestvus ol-gu “ajastute ajastuteni.” Viimane kinnitus on “aamen”. Nii lõpeb Rooma kiri.

See jätab meid vaatama tulevaid ajastuid, mida need iial tooksid. Kui palju ajastuid üksteisele järgneb, me ei tea, aga seda teame, et läbi kõikide ajastute kõlab Jumala ülistuslaul. Siis alles näe-me, mida tähendas õigeksmõistmine Kristuses Jeesuses. Siis need, kes on õigeksmõistetud armust usu läbi, ainult ei näe ega kuule Jumala ülistust, vaid laulavad ise selles kooris kaasa.

Jumala au jäägu helisema meie südamesse!

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: “Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse.” (Jk 1:5)

* * *

 

JEESUS ON HEA KARJANE JA TÕELINE VIINAPUU

Neljapäev – 21. detsember

Apostel Tooma päev ehk toomapäev

Jumal, uuenda meie olukord ja lase paista oma pale, siis oleme päästetud! Ps 80:4 

Jumala palge valgus oli see, mida Iisrael vajas. Valguskiir Jumala palge valgusest muudab Iis-raeli öö valgeks. Vaenlased põgenevad nagu putukad, mis olid varjul kivi all, kuni päikese valgus neile paistis. “Siis oleme päästetud”. Üksainus kiir Jumala palge valgusest toob pääsemise.

Jumal saab meiega kokku “armu aujärjel”. Läki siis julgusega armuaujärje ette … (Hb 4:6). Armu aujärge nimetab Uus Testament Jeesuse Kristuseks. Kui keegi tunneb, et tal on armu vaja, siis mingu ta Jeesuse Kristuse kaudu Jumala ette. Need, kes Kristuse kaudu paluvad “uuendust” ja “päästmist”, leiavad abi. Ülendame need sõnad uue seaduse tasemele, ja me leiame uue seaduse õnnistuse.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kas oskame hinnata Jumala abi? Kas oskame sõltuda Te-mast? Kas meie vaimulik osa on nii suur, et see kaalub üles teised huvid?

* * *

 

UUS LOOTUS JUMALA TÕOTATUD ABILE

Reede – 22. detsember

Õigus käib Tema eel ja järgib Tema samme. Ps 85:14

See kirjakoht võib esmalt tunduda ebaselge. Õigus käib Jumala eel nagu teevalmistaja, aga sa-mal ajal ka Jumala järel. Kui õigus käib Jumala eel, kuidas saab Ta siis järel käia? Kuid ainult nii on see tõepoolest mõeldav. Jumalat ümbritseb õigus. See on Tema ees ja taga. Õigus valmistab Jumala-le teed, aga samal ajal esitab nõudmisi ka neile, kes on Jumala vastu võtnud. Õigus jätab oma jäljed teele nende heaks, kes tahavad kõndida Jumala järel. Jumal ootab igalt oma järgijalt, et see peaks õigust tegema ja õiglusele elama.

Arm ja tõde on Jeesuses Kristuses tulnud ja nüüd on maailmas uued võimalused. Õigeksmõis-tetud inimese hinge tuleb esmalt rahu, siis tõuseb tõde, heldus ja headus esile. Maa võib olla uskli-kule nagu taeva alumine korrus. Kui Kristuse esimene tulek on toonud nii suuri õnnistusi, mida siis võiksime oodata Tema teisest tulekust?

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Mõtle probleemidele, millega praegu oled vastakuti ja asjadele mille eest saad Jumalat tänada.

* * *

 

ISAMEHE KOHUSTUSED

Laupäev – 23. detsember

“Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.” Jh 3:30

Oluline on märkida, et Johannese viimane tunnistus Jeesusest on paigutatud konteksti vaid-lusest Johannese jüngrite ja ühe juudi vahel puhastamise üle (Jh 3:22-36). Ristija Johannese suut-matus tagada tõelist puhastamist on üks põhjus, miks ta ei saanud olla Kristus. Tema ülesanne oli, nagu ta ise varmalt möönis, käia Kristuse eel, nagu isamees saadetakse peigmehe poolt tegema vii-maseid ettevalmistusi pulmadeks: ta võib rõõmu tunda oma tagasihoidlikust rollist pulmas ning kui ülesanne on täidetud, taandub tagaplaanile. Nende ülesannete täitmisel on tema rõõm täielik.

Kuigi Johannes on Jumalast määratud Kristuse eelkäijaks, on ta – nagu kõik teisedki inimli-kud õpetajad – maise päritoluga ja sunnitud kasutama inimlikku keelt. Seepärast ei suuda ta kõnele-da taevastest asjadest selle tunnetusega, mis kuulub ainult Temale, kes on saadetud otse taevast ja on seega kaugelt üle kõigist teistest. Selline taevast saadetud Saadik kõneleb Jumala enda sõnu; kuna Ta on Poeg, kes on oma taevase Isa armastuse alaline objekt, on Talle usaldanud kõik, mida Jumala kohta ilmutatakse. Tema õpetuse vastu võtta tähendab seepärast tunnistada, et Jumal on tõeline (Jh 3:33); teiselt poolt – seda hüljata tähendab teha Jumal valelikuks (vt 1Jh 1:10;5:10).

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kas sa tead inimesi, kes on liiga keskendunud “maistele” küsimustele? Millest teil on võimalik oma vahel rääkida ja millest sooviksite?

* * *

 

PIIBLIKURSUS

“PIIBLI PÕHIMÕISTEID”

“Piibel, pühalikult Pühakirja nime kandev raamat, on praegugi paljude rahvaste vaimuilma kujundaja. Tema sisu on sügavamalt vaadates pärit igavikust ja aegades läbi- ja üleulatuva Sõna. See on igavene niikaua, kui Jumala loodud ja kujundatud maailm kestab ja inimene eneses kannab kustumatud igatsust osaduse järele Jumalaga.” Johan Kõpp

IV. PALVE.

Kelle eest tuleb paluda?

  • Kõikide inimeste eest: 1Tm 2:1-4
  • Kõikide usklike eest: Ef 6:18
  • Usklike ühenduste eest: Ef 1:15-20; Fl 1:4; Kl 1:9-12
  • Haigete eest: Jk 5:14-16
  • Jumala Sõna kuulutajate eest: Ef 6:19,20, Kl 4:3; 2Ts 3.1,2
  • Nende eest, kes on pöördunud Jumala poole meie kaudu: 1Ts 3:9-13
  • Iisraeli eest: Rm 10:1; Js 62:6,7
  • Nende eest, kes on meie suhtes ebaõiglased: Mt 5:44; Ap 7:60; Lk 23:34
  • Kõikide valitsejate eest: 1Tm 2:2

Palveleht. 10. – 16. detsember 2017

Palveleht

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb kirkuses

Kiitus/ülistus

Kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Luuka evangeelium 21:28b

28 Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

Jesaja 44:6-8

6Nõnda ütleb Issand, Iisraeli kuningas, ja tema lunastaja, vägede Issand: Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole muud Jumalat kui mina. 7Kes on minu sarnane? See hüüdku, jutustagu sellest ja kandku mulle ette! Sest ajast kui ma seadsin muistse rahva ja tulevased sündmused, jutustagu nad neile sellest, mis on tulemas. 8Ärge värisege ja ärge kartke! Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete mu tunnistajad.  Kas on muud Jumalat kui mina? Ei, muud kaljut ei ole, mina küll ei tea!

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3 Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Vaikse patukahetsuspalve järel võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve

Aeg, mil tänada Jumalat palvevastuste eest; tänu erinevate asjade ja olukordade eest. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Tänu advendiaja ning armu- ja rahuaja eest Eestimaal. Täname, Kuningas Kristuse eest. Täname Tema  Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname kõigi eest, kes Toidutare juures nõu, jõu või annetustega abiks on. Tänu Issandale kõigi eest, kes on tasunud koguduse liikmemaksu ning sellega teinud võimalikuks koguduse töö toimimise Nõmmel. Täname kõikide eest, kes jätkuvalt kannavad palvekätel kirikut ja selle liikmeid. Täname sõpruskoguduste eest. Tänu kõige eest!

Aeg eestpalveteks

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Psalm 80:2-3;15-16;19-20

2 Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Kes Joosepit juhid nagu lambaid, kes istud keerubite peal, hakka kiirgama! 3 Ärata oma vägevus Efraimi, Benjamini ja Manasse ees ning tule meid päästma!
15Vägede Jumal, pöördu ometi, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud 16ja istikut, mille su parem käsi on istutanud, võsu, mille sa enesele oled tugevaks kasvatanud! 19Siis me ei tagane sinust! Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime! 20Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud!

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jaakobuse kiri 5:7-11

7Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. 8Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal! 9Vennad, ärge nurisege üksteise vastu, et teie üle ei mõistetaks kohut! Vaata, kohtunik seisab ukse ees! 10Vennad, võtke prohveteid, kes on rääkinud Issanda nimel,
kurja kannatamise ja pika meele eeskujuks. 11Vaata, me kiidame õndsaks kannatlikke. Te olete kuulnud Iiobi kannatlikkusest ja näinud Issanda antud elulõppu, sest Issand on halastav ja armuline.

Palume Jumala hoidmist, õnnistust ja üksteisega kannatlikku meelt ka alanud kirikuaastal igale koguduse liikmele, töötegijale, koguduse juhatusele ning nõukogule. Aita ja valmista meid palun alanud advendiajal Sind taas vastu võtma. Anna palun ka aega vaikseks jäämiseks, et kohtuda iseenda ja Kolmainu Jumalaga.  Kingi meie usuellu, sel advendiajal, vaimulikku kasvu. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume Issanda hoidmist, saatmist ja õnnistust leerilastele. Palume Jumala õnnistust kõikidele advendi- ja jõuluaja jumalateenistustele ja  kontsertidele. Paulume Issanda jätkuvat õnnistust Toidutare projektile, 80. klubile, piiblitundidele, Päeva Sõnale, koguduse advendilaadale, pühapäevakoolile ja muusikatööle jpm. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust Rahu ja Lunastaja kirikule ning kõigele vaimulikule tööle, mis neis tehakse.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Luuka evangeelium 17:20-24

20Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik,
siis vastas ta neile: “Jumala riik ei tule ettearvatavalt 21ega öelda: “Ennäe, siin!” või “Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!” 22Aga oma jüngritele ütles ta: “Päevad tulevad, mil te ihaldate
näha üht Inimese Poja päevist, ja ei saa näha. 23Siis öeldakse teile: “Ennäe, siin!” või “Ennäe, seal!” Ärge minge välja ja ärge jookske selle järele, 24sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses.

Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, Tallinna praosti, kõik koguduste vaimulikud ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Ole, Issand, kõikide inimestega, kellel on raske ning kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt aga ka nendega, kes seda abi isegi igatseda ei oska. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist nii rõõmus kui raskustes. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kiriku- ja riigikoolid, lasteaiad ja lastehoiud; Perekeskuse ning Misjonikeskuse, Laste- ja  Noorsootöö Ühenduse, ajalehe Eesti Kirik jpt.

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kirjast efeslastele 6:18

18Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks
valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palume Jumalalt palvemeelt ning püsivust.

 

Päeva Sõnum nr. 63, 10. – 16. detsember 2017

SINU KUNINGAS TULEB KIRKUSES

10. – 16. detsember 2017

Advendiaja 2. pühapäev

Pühapäeva teemaks on Kristuse kirkuses tulemine aegade lõpul. Seda väljendab ka päeva vana ladinakeelne nimi adventus glorificationis, mis räägib Kristuse kirkuses tulemisest. Jumala rahva ülesanne on kannatlikult võideldes oodata Kristuse taastulekut. Häda ja patususe keskel on kogudus saanud tõotuse pääste ajast. See tõotus täidab kristlased lootuse ja rõõmuga

Meelespeetav kirjakoht: Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28

Inimestena võime küsida: Millal tuled Sina, Issand, ja tood lõpliku lahenduse? Kirjatunnistu-ses öeldakse: pange tähele tunnusmärke!

Pungade pakatamine kuulutab suve lähenemist. See ei ole märk suve saabumise päeva ega tundi kohta, vaid seda, et suvi paratamatult läheneb ja tema tulemist ei ole võimalik kuidagi takis-tada ega tagasi hoida. Nõnda ei ole ka võimalik Kristuse tulemist – Inimese Poja ilmumist suure väe ja auhiilgusega – tagasi hoida. Ta tuleb ja rahva pääsemise tund läheneb. Ka siis, kui me ei tea päeva ega tundi, millal see toimub. Ta tuleb ootamatult kõigile, kes maailmas elavad. Seepärast valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Ini-mese Poja ees! (Lk 21:36)

Meie vajame just niisugust Jeesust. On meie õnn, et ta ei tule veel kogu aus ja hiilguses, et ta ei tule veel kohtumõistjana. Seega on meile kingitud armuaeg, antud võimalus kasutada seda patuste Õnnistegija vastuvõtmiseks ja endale igaveseks õnnistuseks.

Ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust. (Rm 8:23)

Süüdake teine küünal – RAHU KÜÜNAL.

Palvetagem: Jumal, meie kohtumõistja ja lunastaja, Sina oled oma Poja läbi meile teada and-nud, et taevas ja maa hävivad ja meid kõiki ootab Sinu kohus. Hoia meid kindlalt oma sõna juures, nii et me valvame ja palvetame ning Sinu Poja tulles pääseme Sinu kirkuse kuningriiki. Seda palu-me Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

* * *

MEENUTA NOA AEGA JA LOTI PÄEVI

Pühapäev – 10. detsember

Jeesus ütleb: “Otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Ini-mese Poeg oma päeval.” Lk 17:24

Jumala riik tuleb, nagu välgusähvatus – see on kõigile inimestele korraga nähtav. See on oota-matu ja tähendab ühtlasi Jumala kohut suurele osale inimestest – neile, kes elavad Noa ajal ja Loti päevil.

Meie aja inimesed kasutavad mõnikord väljedit Noa aeg, Noe-aegne. Selle väljendiga märgi-takse tänapäeval lootusetult vananenud asja ja mõtteid. Mõtteid, mis tänapäeva ei sobi, ja asju, mida tänapäeval ei kasutata.

Piibli järgi see nõnda ei ole. Noa-aegne mõtteviis on kaasaegne ellusuhtumine ja see kestab maailma aja lõpuni, Kristuse taastulemiseni. See kinnitab, et inimesed on jäänud, hoolimata toimu-nud muudatustest, põhiliselt samaks. Nad söövad ja joovad, võtavad naisi ja lähevad mehele, osta-vad ja müüvad, istutavad ja ehitavad. Nad teevad seda Jumalata ja Jumalale mõtlemata nagu Noa päevil. Päevakorral on ainult maised huvid. Neil pole aega Piibli lugemiseks ega kirikus käimiseks. Neil pole aega igavikule mõtlemiseks ega palvetamiseks.

Noa aeg ja Loti päevad tuletavad meile meelde ka Jumala tegu. Tolleaegsed inimesed olid kaotanud õiguse edasi elada. Seepärast tuli nende peale Jumala hävitav nuhtlus. Maailm naerab selle tõsiasja üle nagu inimesed Noa ajal ja Soodoma elanikud Loti päevil, aga ega uskmatus ja pilge Ju-mala tegu tühista, ei Jumala armu ega Jumala kohut. Üht Ta teeb küll: jätab uskmatu inimese Jumala armust ilma.

Usklik aga mõistab: auline on see, kuhu Issand oma rahva viib. Ka siis, kui taevavägesid kõi-gutatakse, kui maa ja taevas hukkuvad. Kui Issand tuleb, viib Ta endale lõpuni ustavad aulisele või-dule.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Millist osa mängib tulevik sinu mõtetes ja ambitsioonides? Issand, aita mul elada olevikku tuleviku valguses, nii et ma poleks häbistatud sinu tulemisel.

* * *

 

MÄLESTUSI MÖÖDUNUD AEGADEST

Esmaspäev – 11. detsember

Sina, Iisraeli karjane, võta kuulda! Ärata oma vägevus ning tule meid päästma! Ps 80:2,3

Siis, kui Jaakob oma surma eel õnnistas Joosepi poegi, nimetas ta Jumalat oma karjaseks (1Ms 49:24). Jaakob, kes ise oli ööl ja päeval hoolitsenud oma karja eest, ütles Laabanile: Päeval piinas mind palavus ja öösel külm, ja uni põgenes mu silmist (1Ms 31:40). Oma surma eel leidis ta Juma-las niisuguse Karjase. Issand oli teda kaitsnud, toitnud, sidunud ta haavad ja äratanud temas uut us-ku. Sellepärast võis ka Jeesus nimetada ennast Heaks Karjaseks. Aga kas meie oskame hinnata Ju-mala abi?

Kui keegi tunneb, et tal on armu vaja, siis mingu ta Jeesuse Kristuse kaudu Jumala ette. Need, kes Kristuse kaudu paluvad “uuendust” ja “päästmist”, leiavad abi ja õnnistuse.

Sa juhtisid nagu lammaste karja oma rahvast Moosese ja Aaroni käega. (Ps 77:21) Kui Taa-veti kojale anti teada ja öeldi, et Süüria on liidus Efraimiga, siis vabises ta enese ja ta rahva süda, otsekui vabiseksid metsapuud tuule käes. (Js 7:2)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Mõtleme, kas oskame sõltuda Jumalast? Kas meie vaimulik osa on nii suur, et see kaalub üles teised huvid?

* * *

 

SEISTES ISSANDA EES

Teisipäev – 12. detsember

Nõnda ütleb Issand, Iisraeli kuningas, ja tema lunastaja, vägede Issand: Mina olen esimene ja viimane, ja ei ole muud Jumalat kui mina. Js 44:6

Elame ajal, mil Jumala Vaim tegutseb ja meie oleme vaimulik järelkasv. Kas me oleme aga valmis tõusma püsti ja saama loetud kui Issanda omad? Iisrael oli rahvas, kes oli teiste rahvaste ja kogukondade poolt kergesti äratuntav. Nüüd on Vaim see, kes ühendab kõiki usklikke ja elab ka meis.

Teistest uskudest ja kogukondadest eristab meid see, et oleme Vaimuga täidetud inimesed. Kuid sageli tekib kiusatus pugeda peitu ja vältida oma kuuluvuse avalikuks saamist. Arvestades seda, et me teenime ainukest tõelist Jumalat, on see tegelikult mõistusevastane kiusatus!

Kui meeletult me käitume, kui teeme materiaalsed asjad või inimeste arvamused tähtsamaks sellest, et näidata end Kuninga järeltulijatena. Meil on ju osadus elava Jumalaga! Kui meil on soov laulda ja hüüda, sest meile on andestatud, siis salmid Js 44:21-23 näitavad seda, kuidas ka Jumal meie üle rõõmustab.

“Tuleta seda meelde, Jaakob, ja sina, Iisrael, sest sa oled mu sulane: mina olen su valmista-nud, sa oled mu sulane: Iisrael, ma ei unusta sind! Ma kaotan su üleastumised nagu pilved ja su patud nagu pilvituse. Pöördu minu poole, sest ma lunastan sinu! Hõisake, taevad, et Issand seda teeb, hüüdke, maa sügavused, rõkatage rõõmust, mäed, metsad ja kõik metsapuud, et Issand lunas-tab Jaakobi ja ilmutab Iisraelis oma au!”

Need salmid väljendavad kaunilt külluslikult rõõmu meie lunastusest. Need kajavad ka Uues Testamendis, mis kinnitab, et Jeesus pidas ristil vastu “… tema ette seatud rõõmu …” tõttu (Hb 12:2)

Kes on seda teinud ja teostanud? See, kes algusest peale on kutsunud rahvapõlvi: Mina, Is-sand, olen esimene ja olen viimastegi juures seesama. (Js 41:4) Kuule mind, Jaakob, ja Iisrael, mu kutsutu! See olen mina! Mina olen esimene, mina olen ka viimne. (Js 48:12) Kui ma teda nägin, lan-gesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: Ära
karda! Mina olen Esimene ja Viimne. (Ilm 1:17)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Täna Jumalat kõige eest, mida Ta sulle viimastel päevadel rääkinud on. Palu, et ta kõnetaks sind ka täna.

* * *

 

KANNATLIKKUS

Kolmapäev – 13. detsember. Luutsinapäev

Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvil-ja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Jk 5:7

Siin räägitakse kannatlikust põllumehest, kes ootab pikameelselt vilja küpsemist. Seoses vilja küpsemisega ootab aga põllumees ka hilist vihma. Tuleb meeles pidada, et tegemist on idamaa, mit-te Eestimaa põllumehega. Meil siinmail vähemalt tundub nii, et vihmad tulevad ja lähevad ilma suu-rema reeglipärasuseta, siis kui ise tahavad. Kuid idamaas saabuvad suurem osa vihmadest kindlatel aegadel. Hiline vihm annab vilja lõplikuks küpsemiseks vajamineva kasvujõu ja selle saabumine on ajamärk. Põllumees teab seda ning ootab vihma kannatlikult; ta ootab nii varast kui ka hilist vihma kannatlikult, sest teab, et see peab tulema. Tegemist on teatud võrdumiga usukindlusest Jumala tõo-tustesse. Jumala oma Sõna taga samamoodi nagu loodusseadused loodusnähtuste taga.

Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Nii nagu taevane Põllumees ootab pika meelega lõikust, nii oodakem ka meie seda pika meelega teadmises, et see on lähedal, “ukse ees” (Jk 5:9)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Mõtiskle täna meie Issanda tagasitulemisest ning pane Tema ette kõik oma tulevikuplaanid.

* * *

 

KÜLVILE JÄRGNEB LÕIKUS

Neljapäev – 14. detsember

Issand on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad. Ps 126:3

Tagasitulnud juudid võtsid uue heateo Jumalalt tänuga vastu. Head sündmused ei ole endast mõistetavad. Usklikel on kalduvus seda unustada. Leidub lapsi, kes võtavad oma vanemate head teod vastu nii, nagu võlgneksid vanemad neile seda. Nad ei vaevu tänamagi. Tõeliselt on vanemad meile Jumalast antud ja meie võlgneme tänu neile ja Jumalale.

Iisrael sai usuliselt vabaks ja oli tänulik Kooresele (Js 44:28;45:1) ja Jumalale. Usuvabadus ei ole inimkonna ajaloos olnud endastmõistetav hüve. Hinnakem seda! Ärgem võtkem seda nii, et maailm võlgneb seda meile! Olgem selle eest tänulikud Jumalale ja inimestele, kelle kaudu seda saame!

Usklikud, kes on kogenud Jumala heategu, ärgu häbenegu oma rõõmu. Maailmas on rõõmu nii vähe, et selle suurendamine usulise rõõmuga on heategu kogu inimkonnale.

Sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi.  (Lk 1:49)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Tulles täna Jumala ette mõtle sellele, et sa ei ole “enam hirmu vang vaid Jumala laps” (Rm 8:15)

* * *

 

MAHAJÄETU AINUS ABI ON PALVE

Reede – 15. detsember

Me ei tagane Sinust! Elusta meid, siis me kuulutame Sinu nime! Issand, vägede Jumal, uuen-da meie olukord, lase paista oma pale, siis oleme päästetud! Ps 80:19,20

Oleme niisuguses olukorras, kus peame tunnistama, et ise ei suuda ennast päästa, vaid Jumal võib seda teha. Oleme kord juba niisugused nõdrad inimesed, et ise suudame pattu teha, aga oma patu tagajärgi me likvideerida ei suuda. Me võime teistelt elu võtta, aga elu tagasi anda enam ei saa. Me võime ennast ise rikkuda, aga seda rikutud olekut me enam parandada ei suuda. Me satume ko-hutavate jõudude kätte, mis hakkavad meid allapoole kiskuma ja meie ainsaks lootuseks jääb, et tu-leks appi see jõud, mis on temast tugevam. Ainult Jumala arm võib seda teha.

Praegu annab Jumal oma rahvale elu Jeesuse Kristuse kaudu. Need, kes on Kristuse osaduses, on saanud ka selle uue elu. Temas olev elu on surma ära võitnud. Usklik, kelles elab Kristus, on osa saanud ta ülestõusmisest. See on vägi, mis on surmast suurem. Püha Vaimu läbi muutub see uus elu ka meie kogemuseks. Inimene, kes on saanud uut elu, kuulutab Jumala nime.

Kui Jumal on saanud meid selle taevase väega elustada, siis selle tunnuseks on uus elu – ja töötahe.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Palvetame, et Issand elustaks meid. Siis antakse meile uus elu- ja töötahe.

* * *

 

JUMALA RIIK ON MEIE KESKEL

Laupäev – 16. detsember

Jeesus ütles: “Jumala riik ei tule ettearvatavalt ega öelda: “Ennäe, siin!” või “Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!” Lk 17:20,21

Jumala riik maa peal ei ole silmaga nähtav. Ei öelda ka : vaata, ta on siin või ta on seal! Tä-hendab, Jumala riigisaabumist ei ole võimalik vaadelda nagu päiksetõusu või mõnd näitemängu. Õpetlased ei suuda tema saabumist välja arvutada nagu päikese- või kuuvarjutust.

Jumala riik tuleb inimestele märkamata. Meil ei ole silmi ta nägemiseks ega südant selle vas-tuvõtmiseks. Ta tuleb äkki nagu varas öösel. Samuti ei näe me tema saabumist ennustavaid märke. Ja seepärast ärgem muretsegem tuleviku, vaid oleviku pärast. Ärgem küsige, millal ta ükskord tuleb, küsigem, kuidas ta võiks just praegu meie juures alata, sest Jumala riik on juba meie keskel. Jeesus on meie juures. Temaga on Jumala riik alanud. Nüüd on vaja, et me pöörduksime ja ta vastu võta-ksime. Kui see on sündinud, siis on ka kõik muu meile arusaadav. Kui see algus on käes, saabub ka auline lõpp.

See on vastus ka neile, kes tänapäeval kannatamatult ootavad: millal saab see kord avalikuks, mis toob maa peale evangeeliumi õnnistuse? Pöörakem end kõigepealt Kristuse poole. Otsigem pat-tude andeksandmist ja võtkem see Issandalt vastu. Enne seda on kõnelemine Jumala riigist ja selle lõplikult tulemisest asjatu. Esmalt võtkem Jeesus vastu. Kui Jeesusega ja Tema läbi on uus algus meie juures aset leidnud, alles siis on võimalik Jumala riigi lõplikust saabumisest aru saada.

Kui ei ole algust, siis ei ole ka lõppu.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kas oskad näha Jumala toimimist praeguses ajas? Issand Jeesus, aita mul hoida oma silmad sinul, ka keset elukriise ning ebakindlust. Sina oled minu Päästja, Issand ja Kuningas.

* * *

 

PIIBLIKURSUS

“PIIBLI PÕHIMÕISTEID”

“Piibel, pühalikult Pühakirja nime kandev raamat, on praegugi paljude rahvaste vaimuilma kujundaja. Tema sisu on sügavamalt vaadates pärit igavikust ja aegades läbi- ja üleulatuva Sõna. See on igavene niikaua, kui Jumala loodud ja kujundatud maailm kestab ja inimene eneses kannab kustumatud igatsust osaduse järele Jumalaga.” Johan Kõpp

IV. PALVE.

Tänuga.

Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2) Tänades alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. (Ef 5:20)

Paastudes: Kui need siis Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha Vaim: “Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud!” Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele. (Ap 13:2,3) Ja Jeesus ütles neile: “See tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega.” (Mk 9:29)

Teistega ühes: Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. (Mt 18:19,20)

Palveleht. 3. – 9. dets. 2017

Palveleht

Nädala teema: Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses

Kiitus/ülistus – kiidame ja ülistame selles palveosas Jumalat.

Selles palveosas oleks hästi hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: Psalm 24:7-10

7Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie,igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! 8Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas. 9Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! 10Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela.

Luuka 19:28-40

28 Ja kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole. 29 Ja see sündis, kui ta jõudis Betfage ja Betaania lähedale mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, et ta läkitas kaks jüngritest, 30 öeldes: „Minge vastaskülla, kuhu jõudes te leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia! 31 Ja kui keegi peaks teilt küsima: „Miks te ta lahti päästate?”, siis öelge: „Issand vajab teda.”” 32 Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik, just nagu Jeesus neile oli öelnud. 33 Aga kui nad sälu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile: „Miks te sälu lahti päästate?” 34 Nemad ütlesid: „Issand vajab teda.” 35 Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma. 36 Aga kui ta hakkas liikuma, laotasid nad oma rõivad tee peale. 37 Aga kui Jeesus juba sinna lähedale sai, kus minnakse Õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud: 38 „Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes!” 39 Ja mõned variserid rahva hulgast ütlesid Jeesusele: „Õpetaja, hoiata oma jüngreid!” 40 Ta vastas: „Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama!”

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./ Kirjakoht, millele palves toetuda on: Psalm 51:3

3Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!

Pärast vaikset patutunnistust võib lugeda: 1. Johannese kiri 1:9

9Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta
annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Tänupalve

Aeg, mil tänada Jumalat./Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove. 

Tänu alanud advendiaja ja uue kirikuaasta eest. Täname, et elame jätkuvalt armuajas. Toome tänu Jumalale, oma Taevasele Isale, et Ta meid on loonud ja alal hoiab. Tänu Kristusele, kelle ristisurma ja ülestõusmise läbi saame osa igavesest elust. Tänu Pühale Vaimule, kes kingib usku ja pühitseb meie elu. Tänu Jumala Sõna ja Pühade Sakramentide eest. Tänu kodukoguduse ja ustavate koguduse liikmete eest. Täname meie sõpruskogudustes olevate õdede ja vendade eest Kristuses ning kõikide eestpalvete eest.

Eestpalve aeg

Eestpalved pereliikmete ja lähedaste inimeste eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Sakarja raamat 9:9

9 Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.

Palve pereliikmete ja lähedaste eest.

Eestpalve koguduse õpetaja, töötegijate ja koguduse liikmete eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Jesaja raamat 49:8-10

8 Nõnda ütleb Issand: Ma olen sind kuulnud hea meele ajal ja aidanud päästepäeval; ma olen sind hoidnud ja pannud rahvale seaduseks, taastama maad, jagama laastatud pärisosi, 9 ütlema vangistatuile: „Minge välja!”, pimeduses olijaile: „Tulge valguse kätte!” Nad saavad teede ääres karja hoida ja neil on karjamaa kõigil küngastel.
10 Ei ole neil nälga ega janu, neid ei pista palavus ega päike,sest nende peale halastaja juhib neid ja talutab nad veeallikate juurde.

Palve koguduse liikmete, töötegijate, koguduse juhatuste liikmete ning nõukogu liikmete eest. Palume neile kõigile Jumala hoidmist ja õnnistust ka uuel alanud kirikuaastal. Aita ja valmista meid palun alanud advendiajal Sind igal ajal ootama ja vastu võtma. Hoia meie silme ees igavene elu. Palume, et võiksime olla Issanda käteks ja jalgadeks siin maa peal, toetamaks nii kaasinimest kui kogudust. Palume Jumalalt tervist kõigile, kes seda vajavad. Hoia reisil olevaid inimesi. Palume tröösti leinajatele. Ole väga lähedal kõigile, kel peagi seisab ees Kristusega palgest palgesse kohtumine. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Koguduse juhatuse esimehe Meelis Pirni ning tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palume jätkuvat õnnistust Toidutarega seotud inimestele, leerilastele, pühapäevakoolis, muusikatöös ja piiblitundides ning Päeva Sõnas osalevatele inimestele ning kõigele, mida Issanda nimel koguduses tehakse. Palume õnnistust advendiaja jumalateenistustele ja kontsertidele ning heategevuslikule advendilaadale. Palvetame sõpruskoguduste eest Kuopios, Askimis, Destinis ning Ilumäel. Palume õnnistust Lunastaja ja Rahu kirikule ja neis toimuvale.

Eestpalve kiriku, maa ja rahva eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Ilmutusraamat 3:20-22

20 Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. 21 Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma Isaga tema troonile. 22 Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume jumalakartust ja tarkust presidendile, valitsusele, riigikogule, Nõmme linnaosavanemale ning kõigile, kes seisavad rahva teenistuses. Palvetame Jumala kätte Kiriku piiskopid, kirikuvalitsuse, preestrid ja diakonid ning iga koguduse liikme ja kiriku tervikuna. Aita palun igal kristlasel sügavalt mõista oma kristlaseks olemise tähendust ja õnnistust. Ole, Issand, kõikide inimestega, kes igatsevad jõudu, armastust ja elutahet ülalt. Õnnista palun peresid, et jätkuks üksteisest hoolimist, armastust ja Jumala usaldamist. Kanname jätkuvalt palvesse Usuteaduse Instituudi, kristlikud- ja üldhariduskoolid, ajalehe Eesti Kirik jpt.  Õnnista palun kristlaste omavahelist osadust!

Eestpalve palvetavate inimeste ning palverühmade eest

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on:  Matteuse evangeelium 7:7-8

7Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, 8sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!

Palume jätkuvalt püsivust oma palveellu ning tänulikku meelt.

PÄEVA  SÕNA nr. 62. 49 nädal: 3. – 9. detsember 2017

SINU KUNINGAS TULEB ALANDLIKKUSES

Advendiaja 1. pühapäev

Kirikuaasta algus

Advendiaja esimese pühapäeva peamiseks lugemiseks on keskajast pärit traditsiooni kohaselt lugu Jeesuse ratsutamisest Jeruusalemma. Jeesus ei saabunud Jeruusalemma maiste valitsejate kom-bel, vaid alandlikuna, ratsutades eesli seljas. Nõnda said elavaks prohvet Sakarja ennustused rahu-kuninga tulekust. Sellest mõttest lähtub ka pühapäeva vana ladinakeelne nimi adventus humiliatio-nis, alandumise advent.

Kirikuaasta esimese pühapäeva piiblitekstid kuulutavad, et Jumal ei ole meist kellestki kaugel. Ta tuleb oma rahva keskele, et kinkida talle uus aeg – pääste aeg. Kogudus tervitab oma saabuvat Kuningat, lauldes hoosiannat ja rõõmustades, et Jeesus on päästnud meid osaduseks Jumala ja üks-teisega.

Päeva evangeeliumid liidavad advendiaja ja jõulud palmipuudepüha ja ülestõusmispühade sündmustega. Kirikuaasta ülestõusmispühakesksus tõuseb sel viisil esile juba kirikuaasta alguses. Jõulud saavad oma tähenduse vaid koos Kristuse kannatuse, surma ja ülestõusmisega.

Meelespeetav kirjakoht: Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9

Jeesuse tulemise viis on imelik. Tema käes on ju meelevald taevas ja maa peal. Tõllad ja ho-bused on Tema päralt. Ta saatjaskonnaks on taevavägede hulgad ning Ta võib inglite väge käsutada. Ja ometi ei kasuta Ta seda. Mispärast?

Kui Jesaja Jeruusalemma templis Issandat seeravitest ümbritsetuna aujärjel istumas nägi, lan-ges ta silmili maha ja ütles: “Häda mulle, sest ma olen roojaste huultega mees.” (Js 6:5) Huuled olid roojased, need vajasid puhastamist, Jesaja ei julgenud oma silmigi üles tõsta.

Jeesus, taevane Kuningas, ei tulnud külaliseks, auvõõraks Rooma keiser Augustusele ega maavalitseja Pontius Pilaatusele, samuti mitte Juudamaa kuningas Heroodesele. Oleks Ta nende külaline olnud, vajanuks ta uhket saatjaskonda ja oma vägevuse väliseid tõendeid. Siis oleks Ta pidanud kadunud pojast, minust ja sinust mööda minema. Siis ei oleks sa Jesaja kombel julgenud üles vaadata. Kui kadunud poeg isamajja naasmisest mõtles, et julgenud ta unistadagi, et võiks veel isaga endist viisi kõneleda. Isa oli ta mõttes muutunud peremeheks, isandaks, keda ta aupaklikult kohtleb ja kelle katuse all ta ainult sulasena võib viibida.

Kui Issand inimeseks saades ennast sedavõrd alandas, et oma jumaliku au ja teavase saatjas-konna maha jättis, sündis see meie pärast. Oma alanduses sai Ta meile väga lähedaseks. Jeesus tuli kadunud otsima. Et nende juurde jääda, pidi Ta ennast alandama. Taeva ja maa Issand, kuningate Kuningas tuleb inimese juurde kui tasane ja male, kuid õiglane ja aitaja kuningas. Ta ei sõida tõllas, vaid vaese eesli seljas.

Vaata, su pääste tuleb! Näe, temaga koos on ta palk ja tema ees on ta töötasu. (Js 62:11) Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael! Rõõmusta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar! (Sf 3:14) Ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes emaeesli seljas ja sälu seljas, kes on koorma-kandja looma varss. (Mt 21.5) Ära karda, Siioni tütar! Ennäe, su kuningas tuleb eeslisälu seljas istudes. (Jh 12:15)

Süüdake esimene küünal – LOOTUS KÜÜNAL.

Palvetagem: Issand, meie Päästja ja Kuningas, me ootame Sinu tulemist ja palume, valgusta ja juhata meid oma Püha Vaimuga ning aita meil ennast ette valmistada Sinu vastuvõtmiseks. Lase selleks oma sõnal juurduda meie südametes ja tee meid oma valguse lasteks. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

* * *

KUNINGLIK PROTSESSIOON

Pühapäev – 3. detsember

Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes! Lk 19:38

Jeesus koos oma jüngritega jõuab paasapühaks linna keset suurelt jaolt Galilea piirkonnast pä-rit rahvahulka. Vabatahtlikult tõmbab Jeesus enesele tähelepanu, ratsutades linna emaeesli seljas – ja see on ainuke kord kus kuuleme teda üldse ratsutavat, vastupidi juutide kombele siseneda paasapü-hade ajal linna jalgsi. See oli dramaatiline sisenemine ja prohvet Sakarja kuulutuse täitumine. “Vaa-ta, sulle tuleb sinu kuningas … Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas.” (Sk 9:9) Jeesuse järgijad ning jüngrid mõistsid sel kombel saadetud sõnumit, mis vallandas ka nende ter-vitushüüded ja hõiskamise kuningale. Nende lootus oli, et nii algas Jumala riigi saabumine – mille vastu pikki aastaid oli valmistatud.

Aga kõik ei ole õnnelikud. Rahva seas viibinud variserid – kes samuti võisid olla Galileast pä-rit, ei olnud rõõmsad ja Jeesus teadis, et Jeruusalemmas jagatakse nende suhtumist. Nii nutab ta pi-meduse pärast inimestes mis viib linna oma Päästja äratõukamiseni ja ristilöömiseni. Aga ta nutab ka laastamise pärast, mis saabub linnale ühe sugupõlve möödudes, roomlaste vallutuse käigus. Tal on selle kohta enam ütelda 21. peatükis. See kõik ei peaks nii sündima, kui nad vaid oleksid vastu võtnud saabuva Rahuvürsti.

Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Meie õnnistame teid Issanda kojast. (Ps 118:26) Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel! (Lk 2:14) Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina – see tähendab vaenu – oma ihu kaudu. (Ef 2:14)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Miks reageerivad inimesed Jeesusele nii erinevalt? Kas tunned tänapäeval neid, kes on nagu hõiskavad palverändurid Jeesuse ümber või nagu skeptiline linnarahvas?

* * *

 

PALVE KATSUMUSES

Esmaspäev – 4. detsember

Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu! Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest Sina oled mu pääste Jumal, Sind ma ootan kogu päeva! Ps 25:4,5

Jumalal on inimese jaoks tee. Tal on oma kindel plaan inimese jaoks. Jumal ei ole jätnud ini-mest saatuse hooleks, vaid on tema tee juba määranud. Selleks, et leiaksime õige tee ja seda kasuta-ksime, on vaja paluda ja alluda Jumala õpetusele. Jeesus ütleb: “Mina olen tee, tõde ja elu.” Tema kaudu on Jumal meile näidanud, kuidas inimene peab elama. Ainult see inimene, kes usub Jeesu-sesse, palub temalt õiget elu ja võtab selle vastu, on õiguse jälgedel.

Õpeta mind, Issand, oma teele ja juhata mind tasasele teerajale mu vaenlaste pärast! (Ps 27:11)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kristlane laulab Moosese ja Talle laulu, mida Jumala omad laulavad, tänades pääsemise eest. “Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline! Õi-ged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas! Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu nime? Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on saanud avalikuks.” (Ilm 15:3–4)

* * *

 

TÕE JANU JA ÕIGED VÄÄRTUSED

Teisipäev – 5. detsember

Nende ees käib teeavaja: nad avavad tee, läbivad värava ja lähevad sealtkaudu välja. Nende ees käib nende kuningas ja nende eesotsas on Issand. Mi 2:13

Iisraelil ja Juudal oli probleem. Nad olid oma tähendusrikka suhte Jumalaga hüljanud näiliselt enam meelitavama alternatiivi kasuks. Samaaria oli juba omaks võtnud erinevate jumalate paljususe teenimisel, Juuda aga polnud sinna veel jõudnud. Juuda pidas end oma religioosses õigsuses uhku-sega parimaks, olles samas esirinnas hoopis ühiskondliku korruptsiooni ja lõhenemiste poolest. Ju-mala karistus oli mõlema peale tulemas aga kumbki ei soovinud sellest midagi teada. Tundub isegi, et oli ka teisi, kes kuulutasid hoopis vastupidist, rahu ja julgeoleku sõnumit.

Prohvet Miika pilkab neid ja jääb kindlaks oma ärevakstegevale sõnumile. Ta teab, et enne ei saa tervenemine alata, kui haav on puhastatud ning Jumala arm muutub toimivaks siis kui patt on ülestunnistatud ja inimene asetanud end alanduses Tema ette. Ja Jumala juures on alati lootust.

Siis on sõna, mis Issand tema kohta kõneleb, niisugune: Neitsi, Siioni tütar, põlastab sind, pilkab sind; Jeruusalemma tütar vangutab su taga pead. (Js 37:22) Eks Messias pidanud seda kan-natama ja oma kirkusesse minema. (Lk 24:26) Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste Rajaja, selle, kes viib kir-kusse palju lapsi. (Hb 2:10)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Oma nõrkuste ning vigade tunnistamine tekitab ebamugava tunde, teeb meid haavatavaiks ja sunnib tõmbuma enesekaitsesse. Millised on sinu nõrgad küljed? Võta aega Isa ees, nimeta Talle oma häbi ja võta vastu Tema arm ja andestus.

* * *

 

KOHTUMIST OODATES

Kolmapäev – 6. detsember. Nigulapäev

Kristus ütleb: Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab uk-se, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Ilm 3:20

Jumal on õigupoolest selle maailma omanik, inimene vaid “üürnik”, kes võib küll maailma va-litseda ja kasutada, kuid Jumal määrab selle kestvuse ja lõpliku saatuse. Inimene ei ole isegi enese üle peremees, ei elu ega surma üle, vaid peab maa peal tegema temale antud tööd.

Jumalale ligineja peab olema ise püha. Kust aga tuleb see pühadus? Ei aita rituaalid ega väline vagatsemine, süütust ja südamepuhtust ei ole kellelgi iseenese käest võtta. Vastuse annab meile nimi Jaakob. See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet – see on Jaakob. (Ps 24:6).

Jaakob oli patune mees, kuid Jumal halastas tema peale, sest ta oli Jumala otsija. Niisiis, Ju-mal teeb pühaks selle patuse, kes lunastuse järele igatseb. Jumal ise ligineb selle inimese juurde, kes avab talle oma elu ja südame samal viisil, nagu ütleb Taavet: “Teie, väravad, tõstke oma pead, ja te-ie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!” (Ps 24:7) .

Jeesus, taeva ja maa aukuningas, on täna sinu südameukse taga.

Ma uinusin, aga mu süda oli ärkvel. Kuule! Mu kallim koputab: “Ava mulle, mu õeke, mu kul-lake, mu tuvike, mu süütuke! Sest mu pea on täis kastet, täis ööpiisku mu kiharad.” (Ül 5:2) Jeesus vastas talle: “Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.” (Jh 14:23)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Täna Jumalat, sest Ta arm on uus igal hommikul! Palu, et ta aitaks sul olla avatud kõigele uuele, mida Tema täna su ellu tahab tuua.

* * *

 

SUHE PATUGA

Neljapäev – 7. detsember

Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest! Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma hea-duse pärast, oh Issand! Ps 25:6,7

Charles Spurgeon on öelnud:”Paljudel on vanas eas kont kurgus, mille nad said noores eas saatana peolauas.”  See on eriline traagika. Kui pikk on nende inimeste kahetsus, kes noores eas ei ole arvestanud Jumala tahtmist. Nad ei saa iial endale andeks anda. Usun, et paljud noored hoiaksid end patu eest, kui nad näeksid neid silmapisaraid, mida nad saavad hiljem valada; kui nad tunneks ette seda hingeahastust, mis neil tuleb hiljem üle elada. Õnnetus on veel selles, et maailm vabandab kergesti noorte üleastumisi. Mõnikord räägitakse sellest nii, nagu kuulukski patt nooruse juurde. Ometi mürgitab see kogu ülejäänud elu. Nooruses pannakse alus paljudele harjumustele, mis vaeva-vad inimest hiljem kogu elu. Need kiusatused on eriti rasked, mis on alguse saanud noorusest.

Kui Iisebel kuulis, et Naabot oli kividega surnuks visatud, siis ütles Iisebel Ahabile: “Tõuse üles, võta enesele jisreellase Naaboti viinamägi, mida ta ei tahtnud sulle anda raha eest, sest Naa-bot ei ole enam elus, vaid on surnud!” (1Kn 21:15) Sa võtsid oma vendadelt panti ilmaaegu ja rii-susid alastiolijailt riided. (Ii 22:6)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Julgustagu ja õpetagu see Taaveti palve meid, kui me seisa-me isiklikult oma Jumala ees. Meil igaühel on ikka ja jälle raskusi ja võitlusi. Meil on võitlusi kiu-satuste ja ka patuga, aga Jeesuse Kristuse läbi on meil ligipääs armu trooni ette, Isa ette. Nii, nagu Taavet palvetas oma Issanda poole, nii võime teha seda täna meiegi ja Kristuse kaudu on meil ava-tud ligipääs sinna, armutrooni ette. Viime sinna kiitust ja ülistust, viime sinna tänu ja austust ning palugem abi õigeks ajaks ja kõiges, kus me seda vajame.

* * *

 

PATT JA PÄÄSEMINE

Reede – 8. detsember

Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge. Mu Jumal, Sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast! Ps 25:1,2

Psalm 25 on täis kontraste. Ühel pool näeme usaldust ja kindlust (s 2,15,21), teisel pool aga Taaveti hirmu, et ta võib saada välja heidetud (s 7,11,16). Ühelt poolt teab Taavet et Jumal on ar-mastav ja ustav (s 10); teisalt tunneb ta end ükiskuna ja rõhutuna (s16). Taaveti usalduse ja kindluse allikas on Jumala ja Temaga sõlmitud lepingu iseloomus – loe salme 5-10, ning vaata milliseid oma-dusi Taavet nimetab.

Tema hirmude põhjas on kaks asja: vaenlased – oletatavalt vägagi reaalsed väljastpoolt tulevad hävitajad, teiseks, tema enese patu ja läbikukkumise kogemine. Enamik meist ei pea iial oma elus vastu seisma sellist laadi välisvaenlasega nagu Taavetil vaja oli; meil võib olla ka väiksem oma isik-liku patususe kogemine kui temal. Meie maailmas defineeritakse läbikukkumist teiste näitajate alu-sel; see pole niivõrd Jumala standarditele alla jäämine, kuivõrd ühiskonna ootustele mittevastami-ne.

Ära nihuta paigast oma ligimese esivanemate poolt pandud piirimärki su pärisosas, mille sa pärid maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärida! (5Ms 19:14) Ära nihuta igivana piirimärki, mille su esiisad on seadnud! (Õp 22:28)

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: Kui täna miski sind rõhub, on see siis väline või sismemine asi – mine sellega Jumala ette, anna see talle. Pane oma lootus Jumala peale, ole kindel tema muutu-matus loomuses just nii nagu Taavet kirjeldab siin psalmis.

* * *

 

PALVE JUHATUSEKS, ANDESTUSEKS JA KAITSEKS

Laupäev – 9. detsember

Hea ja õiglane on Issand; sellepärast Ta õpetab patustele õiget teed. Ta juhib alandlikud käi-ma õiguses ja õpetab alandlikke oma teele. Ps 25:8,9

Johannese evangeeliumi järgi on Jeesus ainuke tee Isa juurde. Ta on tõde ja elu (Jh 14:6). See-ga on Jeesus tee, millel Jumal tahab meid juhatada ning Ta on tõde, mille juurde Jumal tahab meid juhatada. Küsides Jeesuselt: “Mis on tõde?” (Jh 18:38), esitas Pilaatus filosoofilise küsimuse. Jeesus on aga pisut varem rääkinud tõest, kes on isik: “Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maail-ma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält.” (Jh 18:37)

Johannese evangeeliumis tunnistab Jeesus juutidele, et Ta on tulnud Isa juurest. Tema ise on tõde ning iga tõest sündinu on uuekssündinud inimene ja kuuleb Jeesuse häält. Sellepärast palveta-takse psalmis, et Jumal juhataks patuse õigele teele tundma tõde.

Hetk mõtiskluseks ja aruteluks: On vastutus, aga ka privileegid olla Jumala laps. Seal on piisavalt ruumi, tööd ja tugevust kõigile, kes seda vajavad. Räägi oma Isaga sellest.

* * *

PIIBLIKURSUS

“PIIBLI PÕHIMÕISTEID”

“Piibel, pühalikult Pühakirja nime kandev raamat, on praegugi paljude rahvaste vaimuilma kujundaja. Tema sisu on sügavamalt vaadates pärit igavikust ja aegades läbi- ja üleulatuva Sõna. See on igavene niikaua, kui Jumala loodud ja kujundatud maailm kestab ja inimene eneses kannab kustumatud igatsust osaduse järele Jumalaga.” Johan Kõpp

IV. PALVE.

Ühtepuhku

Me peame paluma niikaua, kuni saame vastuse. “Jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga.” (1968, Kl 4:2)

•       Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! Rm 12:12

•       Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Ef 6:18

•       Palvetage lakkamatult! 1Ts 5:17

•       Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida. Lk 18:1

Vaata ka Kl 1:9; Rm 1:9; Ef 1:16.

Advenditervitus

Tervitan teid advendiaja algul Jumala Sõnaga prohvet Sakarja raamatust  – “Vaata, sulle tuleb sinu Kuningas, õiglane ja aitaja.” ( Sk 9:9)30

Advendiaeg suunab meie pilgud üheaegselt minevikule, olevikule ja tulevikule. Kui vaatame tagasi läinud kirikuaastale, siis usun, et meil on põhjust tänulikkuseks Jumalale. Ta on kinkinud meile ilusaid hetki ning kindlasti olnud toeks ja lootuseks raskusete keskel. Nõmme Rahu kogudusena on meil eriline põhjus Teda tänada selle armu ja abi eest, et võime tulla jumalateenistustele imekaunisse ja värskelt remonditud kirikusse.

Püüdes aga mõelda selle hetke üle, milles me praegu oleme, küllap siingi saame kogeda Jumala lähedust, Tema abi ja halastust. Kui aga pöörame oma pilgud tuleviku poole, siis võime muidugi tunda ka ebakindlust, sest meie elu siin maailmas ei ole ju midagi kindlat ning me ei tea, mida homselt oodata. Kristlastena võime siiski oma südames kanda lootust, isegi kindlat teadmist, et Issand jääb alati oma lapsi saatma, õnnistama ja hoidma. Enamgi veel, Jõululaps Jeesus Kristus annab meile usu kaudu võimaluse vaadata kaugemale maise elu radadest ning näha taevast – seda paika, kuhu juba mitmed meie kallid on läinud meie eele  ning kuhu meiegi Jumala armu läbi oleme teel.

Armsad õed ja vennad. Soovin teile õnnistatud advendiaega ja alanud kirikuaastat. Tõesti, Kristuses on tulnud meile “Kuningas, õiglane ja aitaja.” Jäägu selle Kuninga arm ja halastus meid kõiki saatma uuel kirikuaastal ja kõigil aegade, et meie südamed oleksid täidetud alatisest tänust ja lootusest meie Jumalale.

Kutsun teid samuti osa võtma meie koguduse jumalateenistustest ja paljudest jõuluaja kontsertidest. Siit samast kodulehelt leiate infot meie koguduse kahes pühakojas, Nõmme Rahu ja Nõmme Lunastaja kirikutes, toimuva kohta.  Olete alati südamest oodatud meie keskele.

Õnnistatud ja rõõmsat advendiaega ning uut kirikuaastat

Õp. Ove Sander
Nõmme Rahu koguduse õpetaja

Sander_Ove
Tallinnas, 30. novembril 2017

Palveleht. 26. nov. – 2. dets. 2017

Palveleht

Nädala teema: Kristus – taeva ja maa Issand

Kiitus/ülistus

Kiidame Jumalat selle eest, kes Ta on.

Selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove ega – vastuseid.

Koht/kohad Piiblist: 1. Pauluse kirjast korintlastele 15:22-28

22 sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda
tehakse ka kõik elavaks Kristuses. 23 Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul;  24 ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe. 25 Sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla.  26 Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. 27 Sest „Jumal on kõik alistanud tema jalge alla”. Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes temale kõik alistas.  28 Kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka Poeg ise sellele, kes temale on kõik alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges.

Patutunnistus – vaikne palve

/Järgneb sujuvalt ülistusosale./

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 32:1

1 Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on  kinni kaetud.

Pärast vaikset palvet võib lugeda: 1 Johannese kirjast 1:7j

7 Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.

Tänupalve

Aeg, mil tänada Jumalat. /Järgneb sujuvalt patutunnistusele./

Ka selles palveosas oleks hea, kui ei oleks veel palvesoove.

Täname Issanda, meie Lunastaja eest, kes on kõikide aegade valitseja. Täname rahu ja lootuse eest, mida Tema ainsana saab inimesele anda ka siis kui väliselt jääb olukord muutumatuks. Kanname tänumeeles Jumala ette kõik inimesed, kes pea mööduval kirikuaastal on Nõmme Rahu koguduse kaudu ajast igavikku saadetud. Tänu ustavate eestpalvetajate eest ning sellegi eest, et meie Jumal on palvete kuulja. Tänu sõpruskoguduste eest. Tänu kõige armu ja abi eest, mida tohtisime Issandalt vastu võtta.

Eestpalve aeg

Pereliikmed ja lähedased

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Psalm 143:1-10

1 Issand, kuule mu palvet, pane tähele mu anumist! Oma ustavuses vasta mulle, oma õiguses! 2 Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palge ees! 3 Sest vaenlane jälitab mu hinge, ta rõhub maha mu elu, ta paneb mind istuma pimedusse nagu need, kes on ammugi surnud.  4 Mu vaim nõrkeb mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus. 5 Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen kõigist su tegudest, ma mõlgutan meeles su kätetöid. 6 Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. Sela.  7 Vasta mulle peatselt, Issand! Mu vaim on lõppemas! Ära pane oma palet mu eest varjule, et ma ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!  8 Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu peale! Anna mulle teada tee, mida pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge! 9 Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; sinu kaitse alla ma kipun! 10 Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina oled mu Jumal!
Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!

2. Pauluse kirjast korintlastele 5:10

10 sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees

Palvetame iseenda, oma pereliikmete ja lähedaste eest.

Koguduse õpetaja, töötegijad ja koguduse liikmed

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Matteuse evangeelium 25:31-46

31 Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile 32 ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad
üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. 33 Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. 34 Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! 35 Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, 36 ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”  37 Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind? 38 Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind? 39 Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?”  40 Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” 41 Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! 42 Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, 43 ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama.” 44 Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?” 45 Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.” 46 Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu.”

Palume Jumala õnnistust ja hoidmist koguduse liikmetele, töötegijatele, koguduse juhatusele ning nõukogule. Palume usku Sinu tõotuste täitumisse ja Issanda kuningriigi avalikuks saamisele. Palume Jumalalt tervist ja paranemist ja hingerahu kõigile, kes seda vajavad. Õnnistust palume neile, kes reisil. Palume tröösti ja Jumala lähedalolu leinajatele. Ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Palvetame koguduse õpetaja Ove Sanderi ja tema pere ning abiõpetaja Matthias Burghardti ja tema pere eest. Palvesse kanname Nõmme Rahu koguduse diakoni Toivo Treibluti. Palvetame sõpruskoguduste eest.

Kirik, maa ja rahvas

Kirjakoht, millele võib palves toetuda on: Malaki raamat 3:19-20

19 Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik,kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära,ütleb vägede Issand, ega jäta neile ei juurt ega oksa.  20 Aga teile, kes te mu nime kardate,  tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad.

Palvetame Eestimaa ja siin elavate inimeste eest. Palume, et mõtleksime oma surmale ning Kristuse taastulemisele. Aita valvata ja paluda ning usus kinni haarata Kristuse lunastavast armust. Palvetame Kiriku piiskoppide, kirikuvalitsuse, kõikidele preestrite ja diakonite, koguduste juhatuste ja koguduste liikmete eest. Palume Jumala kätte 28.-29. novembril toimuva Kirikukogu. Õnnistust palume Usuteaduse Instituudile, EELK Perekeskusele, Laste-ja Noorsootöö Ühendusele, Misjonikeskusele, koolidele ja lasteaedadele ning kõikidele, kes kirikus töötavad ja/või selle käekäigu eest palvetavad.

Palvetajad Eestimaal ning mujal maailmas

Kirjakoht Piiblist, millele võib palves toetuda on: Pauluse kiri efeslastele 6:18

18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest

Palvetame ustavate eestpalvetajate eest. Palume, et meilgi jätkuks palvetades püsivust ja Jumala Püha Vaim oleks alati meie palveid juhtimas ning kuulmas.

1 2 3 4 5 28